Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Prawo pochowania zwłok/szczątków ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

 • pozostały małżonek(ka),
 • krewni zstępni,
 • krewni wstępni,
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

W przypadku trumny ze zwłokami sprowadzeniem może zająć się tylko firma pogrzebowa. Urna z prochami może być przewożona przez osobę fizyczną.
W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie - jako przyczyny zgonu - choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tzn. cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.

W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej pozwolenia nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

Informacje uzupełniające

Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem platformy ePUAP.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

3 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Koordynacji i Udostępniania Danych Osobowych
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok. 226

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17,00 zł

nr konta bankowego do opłaty skarbowej: GETIN NOBLE Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Wniosek i wydanie decyzji są wolne od opłat. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu - bez opłat.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie pozwolenia
Szablon dokumentu
Formularz
 • Oświadczenie
Szablon dokumentu
 • Akt zgonu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1947),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r.Nr 249, poz. 1866),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich