Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Rejestrowanie dzienników budowy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Rejestracja dziennika budowy następuje na wniosek.
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub za pełnomocnictwem.

Informacje uzupełniające

Inwestor o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych jest obowiązany zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, przed ich rozpoczęciem, dołączając:

 • zarejestrowany dziennik budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową wraz z uprawnieniami budowlanymi i zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, oświadczenie stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z uprawnieniami budowlanymi i zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42. ust. 2 pkt 2, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

3 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, bud. F, pok. 046

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta dla opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu obiektu budowlanego
Szablon dokumentu
 • Dziennik budowy w formacie A-4 z ponumerowanymi stronami, zabezpieczony przed zdekompletowaniem, z zamieszczonym na pierwszej stronie imieniem i nazwiskiem lub nazwą (firmy) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski z podaniem ich specjalności i numerów uprawnień budowlanych, potwierdzonym przez te osoby podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków
 • Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 45 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Urbanistyki i Architektury

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (27.05.2020 13:26)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (02.06.2020 13:36)