Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Nagrody sportowe Prezydenta Miasta Łodzi

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Kluby, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerzy, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą ubiegać się o nagrody sportowe.

 2. W tym celu zainteresowane kluby:

  • pobierają regulamin przyznawanianagród oraz wnioski z treści ogłoszenia o naborze wniosków na nagrody sportowe zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej nastronie: bip.uml.lodz.pl;

  • mogą skonsultować z pracownikiem Wydziału Sportu wypełnione wnioski przed złożeniem ich w Wydziale;

  • składają do Wydziału Sportu wypełnione i podpisane wnioski w terminie wymienionym w ogłoszeniu.

 3. Następnie Wydział Sportu:

  • rozpatruje wnioski i przekazuje protokół do akceptacji Prezydentowi Miasta Łodzi, który wydaje decyzję o przyznaniu nagrody zawodnikowi albo odmowie przyznania;

  • przekazuje przyznane środki na nagrody na konta wnioskodawców.

 4. Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1)

  • wnioskodawców ubiegających się o nagrody sportowe Prezydenta Miasta Łodzi dotyczą klauzule informacyjne:

   • Informacja dotycząca ochrony danych osobowych - zgodnie z art. 14 ww. rozporządzenia- dla zawodników i trenerów składających wnioski o przyznanie nagrody sportowej Prezydenta Miasta Łodzi za wysokie wyniki sportowe przez klub sportowy lub związek sportowy - zamieszczona w sekcji Dokumenty,

   • Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia – dla zawodników składających wnioski indywidulanie o przyznanie nagrody sportowej Prezydenta Miasta Łodzi za wysokie wyniki sportowe - zamieszczona w sekcji Dokumenty.

Informacje uzupełniające

 • Nagrody sportowe są przyznawane jednorazowo w grudniu br. zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu ul. ks. Skorupki 21, III piętro.

 • Formularze wniosków do pobrania takżez treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.uml.lodz.pl lub w siedzibie Wydziału Sportu ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi, pok. nr 13.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nieokreślony

Miejsce załatwienia

Wydział Sportu
Oddział Kultury Fizycznej
90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21
pok. nr 13

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o nagrodę dla trenera
Szablon dokumentu
 • Wniosek o nagrodę dla zawodników (zespołowa)
Szablon dokumentu
 • Wniosek o nagrodę dla zawodników (indywidualna)
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - dla zawodników i trenerów składających wnioski o przyznanie nagrody sportowej Prezydenta Miasta Łodzi za wysokie wyniki sportowe przez klub sportowy lub związek sportowy
Szablon dokumentu
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – dla zawodników składających wnioski indywidulanie o przyznanie nagrody sportowej Prezydenta Miasta Łodzi za wysokie wyniki sportowe
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • zgodnie z art. 31.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Zasady naboru wniosków regulują uchwały:

 • Nr LVI/1354/17 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 • Nr XII/244/15 Rady Miejskiej z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznania nagród dla trenerów, zmieniona uchwałą Nr XXVIII/728/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2016 r. i uchwałą Nr LVI/1355/17 z 30 sierpnia 2017 r.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Sportu

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44