Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wpisywanie nowo utworzonych klubów sportowych do, prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Sportu, ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej z siedzibą w Łodzi

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Klub sportowy w formie stowarzyszenia z osobowością prawną zakłada się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 713). Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje osobom fizycznym, które spełniają następujące warunki:

 • są obywatelami polskimi lub cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyły 18 lat),

 • nie są pozbawione praw publicznych.

Osoby fizyczne w liczbie, co najmniej 7 na zebraniu założycielskim podejmują uchwały w sprawie założenia klubu o nazwie własnej odróżniającej go od już zewidencjonowanych, przyjęcia statutu klubu, wyboru komitetu założycielskiego lub wyboru organów klubu oraz ustalają adres siedziby klubu.


W przypadku, gdy na zebraniu założycielskim wybrano Komitet Założycielski obowiązuje procedura wpisu klubu do ewidencji zgodnie z wariantem A obejmującym zasadę 2 kroków jak niżej.

WARIANT – A

 • Krok 1 – Po przeprowadzeniu zebrania założycielskiego wybrany Komitet Założycielski uprawniony jest do złożenia dokumentów jak niżej, w formie papierowej bezpośrednio lub drogą pocztową do Wydziału Sportu, którego Dyrektor w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi prowadzi ewidencje klubów sportowych mających siedzibę w Łodzi.

Wymagane dokumenty (oryginały).

Wniosek A - (wzór do pobrania) w sprawie wpisu do ewidencji klubów sportowych wraz z 4 załącznikami.

 1. Protokół (wzór do pobrania) z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania zawierający:

  • uchwałę o założeniu klubu,

  • uchwałę o przyjęciu statutu,

  • uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego,

  • informację o adresie siedziby klubu.

 2. Lista założycieli (min. 7 osób będących obywatelami polskimilub cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnich nie pozbawionych praw publicznych) będąca jednocześnie listą obecności na zebraniu założycielskim zawierająca imiona, nazwiska, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis (wzór do pobrania). Cudzoziemcy na liście założycieli wpisują adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Dwa egzemplarze oryginału statutu klubu podpisane przez Komitet Założycielski klub.

 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

  • Wpis klubu do ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej, która zawiera pełną nazwę klubu, adres siedziby klubu, numer ewidencyjny oraz datę uchwalenia statutu.

  • Z dniem wpisu do ewidencji klub uzyskuje osobowość prawną.

  • Klub, jako osoba prawna, ma ustawowy obowiązek posiadać numer REGON i NIP.

  • Po dokonaniu wpisu klubu do ewidencji i odebraniu decyzji Komitet Założycielski niezwłocznie zwołuje I Walne Zebranie Członków Klubu w celu wyboru organów klubu na I kadencję władz. Prawo wyborcze i głos stanowiący na zebraniu mają wyłącznie członkowie założyciele klubu.

 • Krok 2 - Po dokonaniu wyboru organów władzy na I Walnym Zebraniu Członków przedstawiciele Zarządu składają wniosek w sprawie wpisu do ewidencji klubów składu osobowego organów klubu na I kadencję oraz danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu, bezpośrednio lub drogą pocztową do Wydziału Sportu, ul. Ks. Skorupki 21, III piętro, pok. 3, wg obowiązującego wzoru.

Wymagane dokumenty (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela klubu).

II.Wniosek A - w sprawie wpisu do ewidencji (wzór do pobrania) składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych na I Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Klubu oraz danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu, wraz z 3 załącznikami:

 1. Protokół z I Walnego Zebrania Wyborczego Członków Klubu wraz z listą obecności i uchwałami.

 2. Wypełniony i podpisany druk ankiety z danymi Klubu (wzór do pobrania).

 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 10 zł od decyzji (słownie: dziesięć złotych).

Wpis danych klubu do ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej, która zawiera skład osobowy i funkcyjny organów klubu tj. zarządu i komisji rewizyjnej wybranych na okres I kadencji władz oraz danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu.

Po odebraniu decyzji Zarząd klubu powinien podjąć kroki w celu założenia konta bankowego dla klubu.

WARIANT - B
Jeżeli na zebraniu założycielskim zostaną wybrane organy władzy klubu, w tym zarząd i komisja rewizyjna obowiązuje procedura wpisu klubu do ewidencji zgodnie z wariantem B, który obejmuje złożenie jednorazowe wniosku, na podstawie którego wydana zostanie dla wnioskodawcy decyzja potwierdzająca wpis klubu do ewidencji zawierająca także dane dotyczące składu osobowego i funkcyjnego wybranych organów tj. zarządu i komisji rewizyjnej.

Wymagane dokumenty (oryginały)

Wniosek B - (wzór do pobrania) w sprawie wpisu do ewidencji klubów sportowych wraz z5 załącznikami:

 1. Protokół (wzór do pobrania) z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania zawierający:

  • uchwałę o założeniu klubu,

  • uchwałę o przyjęciu statutu,

  • uchwały o wyborze organów klubu tj. zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego, jeżeli przewiduje statut klubu,

  • uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w celu zarejestrowania klubu,

  • uchwałę w sprawie adresu siedziby klubu.

   Założyciele mogą podjąć także uchwały w sprawie programu i planu działania, budżetu klubu na okres I kadencji władz, wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania oraz powołania sekcji sportowych

 2. Lista założycieli (min. 7 osób będących obywatelami polskimilub cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnich nie pozbawionych praw publicznych) będąca jednocześnie listą obecności na zebraniu założycielskim zawierająca imiona, nazwiska, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis (wzór do pobrania). Cudzoziemcy na liście założycieli wpisują adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Dwa egzemplarze oryginału statutu klubu podpisane przez uprawnionych członków Zarządu klubu.

 4. Druk ankiety z danymi klubu wypełniony i podpisany (wzór do pobrania).

 5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 10 zł(słownie: dziesięć złotych).

  • Wpis klubu do ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej, która zawiera pełną nazwę klubu, adres siedziby klubu, numer ewidencyjny, datę uchwalenia statutu klubu, skład osobowy i funkcyjny zarządu i komisji rewizyjnej na okres I kadencji oraz dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu.

  • Z dniem wpisu do ewidencji klub uzyskuje osobowość prawną.

  • Klub, jako osoba prawna, ma ustawowy obowiązek posiadać numer REGON i NIP.Po uzyskaniu NIP i REGON klub niezwłocznie przekazuje do wiadomości Wydziału Sportu kserokopie: Zaświadczenia o Nr Identyfikacyjnym REGON oraz Potwierdzenie Nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej

  • Po odebraniu decyzji Zarząd klubu powinien podjąć kroki w celu założenia konta bankowego dla klubu.

Informacje uzupełniające

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty tj. dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • do 30 dni

 • do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane

W przypadku spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, obowiązują terminy określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Miejsce załatwienia

Wydział Sportu
Oddział Kultury Fizycznej
90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21

Składanie wniosków: III piętro, pok. nr 3 (sekretariat)

Opłaty

Opłata skarbowa

Od decyzji potwierdzającej wpis klubu do ewidencji i uzyskanie osobowości prawnej przez klub 10 zł
Od decyzji potwierdzającej wpis do ewidencji składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej na I kadencję władz 10 zł
Od pełnomocnictwa 17 zł

Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto:
GETIN NOBLE BANK S.A. NR 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Wydziału Finansowego UMŁ, ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku S.A. oraz we wpłatomatach, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 i ul. Piotrkowskiej 110.

W przypadku, kiedy w imieniu wnioskodawcy działa pełnomocnik należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis klubu do ewidencji, wpis do ewidencji składu osobowego i funkcyjnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych na I Walnym Zebraniu Członków lub pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są osoby prawne posiadające status organizacji pożytku publicznego.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

WARIANT A

KROK 1

 • Wniosek I.A - w sprawie wpisu do ewidencji klubów wg obowiązującego wzoru wraz z 4 załącznikami (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela klubu)
Szablon dokumentu
 • Protokół wg obowiązującego wzoru z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania zawierający: uchwałę o założeniu klubu uchwałę o przyjęciu statutu uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego informację o adresie siedziby klubu
Szablon dokumentu
 • Lista założycieli (min. 7 osób będących obywatelami polskimi, lub cudzoziemcamia, pełnoletnich nie pozbawionych praw publicznych) będąca jednocześnie listą obecności na zebraniu założycielskim zawierająca imiona, nazwiska, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis wg obowiązującego wzoru. Cudzoziemcy na liście założycieli wpisują adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Szablon dokumentu
 • Dwa egzemplarze oryginału statutu klubu podpisane przez Komitet Założycielski Klubu

Ramowy statut UKS

Szablon dokumentu

Ramowy statut KS działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Szablon dokumentu
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

KROK 2

 • Wniosek II.A wg obowiązującego wzoru o wpis składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych na I Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Klubu wraz z 3 załącznikami (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela klubu)
Szablon dokumentu
 • Protokół z I Walnego Zebrania Wyborczego Członków Klubu wraz z listą obecności i uchwałami
 • Wypełniony druk ankiety z danymi klubu wg obowiązującego wzoru
Szablon dokumentu
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

WARIANT B

 • Wniosek B - w sprawie wpisu do ewidencji klubów wg obowiązującego wzoru wraz z 5 załącznikami (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela klubu)
Szablon dokumentu
 • Protokół wg obowiązującego wzoru z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania zawierający:

  • uchwałę o założeniu klubu

  • uchwałę o przyjęciu statutu

  • uchwały o wyborze organów klubu tj. zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego, jeżeli przewiduje statut klubu

  • uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w celu zarejestrowania klubu

  • uchwałę w sprawie adresu siedziby klubu

Szablon dokumentu
 • Lista założycieli (min. 7 osób będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, pełnoletnich nie pozbawionych praw publicznych) będąca jednocześnie listą obecności na zebraniu założycielskim zawierająca imiona, nazwiska, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis wg obowiązującego wzoru. Cudzoziemcy na liście założycieli wpisują adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Szablon dokumentu
 • Dwa egzemplarze oryginału statutu klubu (uczniowskiego klubu sportowego lub klubu nieprowadzącego działalności gospodarczej) podpisane przez Zarząd Klubu

Ramowy statut UKS

Szablon dokumentu

Ramowy statut KS działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Szablon dokumentu
 • Wypełniony druk ankiety z danymi klubu wg obowiązującego wzoru
Szablon dokumentu
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449),

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920),

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 713),

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000),

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi na adres: Urząd Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Sportu

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (04.06.2020 13:38)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (04.06.2020 15:35)