Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Sporządzanie aktów zgonów

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu, wydanej przez podmiot uprawniony do pochówku – w USC miejsca zgonu w każdej z dwóch lokalizacji) w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Informacje uzupełniające

 • Zgłoszenia zgonu dokonuje uprawniony podmiot zgodnie z art. 10. 1. Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.Dz.U.2017, poz.912) Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  • pozostały małżonek(ka)

  • krewni zstępni

  • krewni wstępni

  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa

  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego:

 • Łódź, ul. Pabianicka 2

 • Łódź,al. Piłsudskiego 100


Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Karta zgonu
 • Dowód osobisty osoby zmarłej (jeśli nie załączono innego dokumentu tożsamości - paszport lub karta pobytu)
 • Paszport osoby zmarłej (jeśli nie załączono innego dokumentu tożsamości - dowód osobisty lub karta pobytu)
 • Karta pobytu osoby zmarłej (jeśli nie załączono innego dokumentu tożsamości - dowód osobisty lub paszport)
 • Dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej
 • Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon
 • Zezwolenie Prokuratury na sporządzenie aktu zgonu (dotyczy karty zgonu wydawanej przez lekarza za zgodą prokuratury)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 463)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44