Rozwody zagraniczne

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 r. oraz wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 r. są uznawane na terytorium RP w urzędzie stanu cywilnego.

 2. Wnioski kieruje się do kierownika USC, który przechowuje akt małżeństwa.

  Uwaga: pozostałe wyroki rozwodowe mogą zostać uznane na terytorium RP tylko wwyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym, właściwym zewzględu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy.

 3. Osoba wnioskująca o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego jest zobowiązana przedstawić:

  • Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r - dotyczy wyroków wydanych po 1 maja 2004 roku w Krajach Unii Europejskiej oprócz Danii: Austria, Litwa, Belgia, Luksemburg, Bułgaria, Łotwa, Chorwacja, Malta, Cypr, Niemcy, Czechy, Portugalia, Estonia, Rumunia, Finlandia, Słowacja, Francja, Słowenia, Grecja, Szwecja, Hiszpania, Węgry, Holandia, Włochy, Irlandia:

   • urzędowy odpis orzeczenia sądu zagranicznego,

   • zaświadczenie zgodne z art. 39 Rozporządzenia (WE) dotyczące orzeczeń wsprawach małżeńskich,

   • tłumaczenie na język polski w/w dokumentów dokonane lub przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

  • Ponadto w przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia, przedstawia:

   • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie; lub

   • dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

  • Na podstawie umowy dwustronnej, która przewiduje uznawanie z mocy prawa orzeczeń w sprawach małżeńskich (np. Ukraina, Białoruś, Rosja):

   • urzędowy odpis orzeczenia sądu zagranicznego,

   • tłumaczenie na jezyk polski w/w dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

  • Na podstawie art.1145-1149 Kodeksu postępowania cywilnego wyroków wydanych po 01 lipca 2009 r. przez sądy państw niebędących członkami UE:

   • urzędowy odpis orzeczenia sądu zagranicznego,

   • dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści,

   • tłumaczeniena język polski w/w dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

  • Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100

Warunkiem osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi jest wyznaczenie terminu wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl.
Otrzymana wiadomość SMS/e-mail potwierdza skuteczne zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa 11 zł


Numer konta do wniesienia opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Podanie wniesione:
  • osobiście
  • korespondencyjnie
  • za pośrednictwem konsula
   za pośrednictwem pełnomocnika (Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, chyba że udzielone zostanie m.in. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu (...), zgodnie z tabelą opłat skarbowych – część IV  załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.)
  • elektronicznie - podanie przesłane przez ePUAP- elektroniczną skrzynkę podawczą UMŁ znajdujacą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
   Uwaga! Podanie złożone w formie elektronicznej bez dokumentów oryginalnych będzie zawierało braki formalne.
Formularz
 • Oryginał prawomocnego wyroku rozwodowego
 • Tłumaczenie urzędowe wyroku rozwodowego na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula
 • Zaświadczenie z art. 39 Konwencji WE, wydane przez sąd lub organ orzekający (dotyczy wyroków wydanych po 01 maja 2004 r. w państwie członkowskim UE)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 1145, 1146 ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2020, poz. 1575)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020, poz.256)

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U.2020, poz.463)

 • rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz. U. UE. L. z 2003 r. Nr 338, poz. 1) – art. 1 ust. 1 pkt a oraz art. 37 i 39

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego