Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Uznanie wyroku zagranicznego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa o:

  • rozwodzie

  • separacji

  • unieważnieniu małżeństwa na podstawie orzeczeń sądów państw obcych

 2. Wnioski kieruje się do kierownika USC, który przechowuje akt małżeństwa.

Informacje uzupełniające

 • Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r (Dz. U. UE.L. 03.338.1), które dotyczy uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich po 1 maja 2004 roku i obejmuje Kraje Unii Europejskiej oprócz Danii.

  • odpis orzeczenia sądu zagranicznego,

  • zaświadczenie zgodne z art. 39 Rozporządzenia (WE) dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich,

  • urzędowe tłumaczenie na język polski w/w dokumentów dokonane lub przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

 • Ponadto w przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, przedstawia:

  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie; lub

  • dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

 • Na podstawie umowy dwustronnej, która przewiduje uznawanie z mocy prawa orzeczeń w sprawach małżeńskich:

  • odpis orzeczenia sądu zagranicznego,

  • urzędowe tłumaczenie w/w orzeczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

 • Na podstawie art.1145-1149 Kodeksu postępowania cywilnego orzeczenia wydane po 01 lipca 2009r. Osoba powołująca się na uznanie orzeczenia sądu państwa obcego jest zobowiązana przedstawić:

  • urzędowy odpis orzeczenia,

  • dokument stwierdzający, ze orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści,

  • uwierzytelniony przekład na język polski dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

 • Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone.

 • Ocena przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów w świetle regulacji prawnych umożliwiających uznanie z mocy prawa skuteczności orzeczeń zagranicznych i innych aktów dotyczących stosunków rodzinnych, w szczególności:

  • orzeczenia wydane w państwach członkowskich UE po 01 maja 2004 roku,

  • orzeczenia wydane w państwach, z którymi Polska zawarła umowy międzynarodowe przewidujące uznanie z mocy prawa orzeczeń,

  • uznawanie orzeczeń z mocy prawa na gruncie przepisów KPC

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata skarbowa 11 zł

Numer konta do wniesienia opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Podanie wniesione:
  • osobiście
  • korespondencyjnie
  • za pośrednictwem konsula
   za pośrednictwem pełnomocnika (Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, chyba że udzielone zostanie m.in. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu (...), zgodnie z tabelą opłat skarbowych – część IV  załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.)
  • elektronicznie - podania przesłanego w postaci elektronicznej (art.63§3a kpa)
   • opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
   • przez ePUAP - elektroniczną skrzynkę podawczą UMŁ znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (UWAGA! Podanie złożone w formie elektronicznej bez dokumentów oryginalnych będzie zawierało braki formalne).
 • Oryginał prawomocnego wyroku rozwodowego (separacji, unieważnienia małżeństwa)
 • Tłumaczenie urzędowe wyroku rozwodowego (separacji) dokonane przez tłumacza przysięgłego
 • Zaświadczenie z art. 39 Konwencji WE, wydane przez sąd lub organ orzekający w przypadku państw członkowskich UE - orzeczeń wydanych po dniu 01 maja 2004 r.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 1145, 1146 ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. jedn.Dz.U.2019, poz. 1460 ze zm.),

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020, poz.256),

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U.2020, poz.463),

 • rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz. U. UE. L. z 2003 r. Nr 338, poz. 1) – art. 1 ust. 1 pkt. a oraz art. 37 i 39.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44