Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zmiany w aktach na podstawie oświadczeń

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi uprzejmie informuje, że od dnia 22 kwietnia br. dopuszczona została osobista obecność interesantów w USC w sprawach:

 • związanych z zawarciem małżeństwa,
 • dotyczących uznania ojcostwa dziecka,
 • złożenia oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

Sprawy te załatwiane będą po uprzednim umówieniu wizyty w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 100, za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl.

Ewentualnych informacji można zasięgnąć:

 • w sprawach związanych z uznaniem ojcostwa pod numerem +48 (42) 638-50-95,
 • w sprawach dotyczących ślubów pod numerem +48 (42) 638-54-39,
 • w sprawach dotyczących złożenia oświadczeń opowrocie do nazwiska pod numerem +48 (42) 638-54-94.

Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi w siedzibie przy ul. Pabianickiej 2 jest wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów.


 1. Oświadczenia można składać OSOBIŚCIE przed każdym kierownikiem USC lub konsulem.

 2. Oświadczenia mogą dotyczyć:

  • nadania dziecku nazwiska męża matki/żony ojca.

   Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwiska, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda. Nadanie dziecku nazwiska nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca. Przepisy stosuje się odpowiedni, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobieta, która nie jest matką tego dziecka,

  • uznania ojcostwa (dzieci, dla których został już sporządzony akt urodzenia – procedury analogiczne jak w przypadku przyjęcia oświadczeń w chwili rejestracji noworodka),

  • zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od chwili sporządzenia aktu urodzenia (dzieci, dla których został już sporządzony akt urodzenia – procedury analogiczne jak w przypadku przyjęcia oświadczeń w chwili rejestracji noworodka),

  • powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem USC powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Informacje uzupełniające

 1. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może zostać przyjęte tylko w przypadku:

  • pochodzenia dziecka od mężczyzny będącego jego biologicznym ojcem

  • potwierdzenia tego faktu przez matkę

  • Gdy nie toczy się w tej sprawie postępowanie przed sądem.

  • Rodzice składają także oświadczenia co do nazwiska dziecka.

 2. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  • W ciągu 3 miesięcy od dniauprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

  • Rozwód powinien być odnotowany w akcie małżeństwa.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
Łódź, al. Piłsudskiego 100

Warunkiem osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi jest wyznaczenie terminu wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl.
Otrzymana wiadomość SMS/e-mail potwierdza skuteczne zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Powrót do nazwiska (opłata skarbowa) 11 zł
Pozostałe sprawy (opłata skarbowa) bez opłat

Numer konta do wniesienia opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Aktualny dowód tożsamości
 • W przypadku polskich aktów stanu cywilnego, Wnioskodawca wskazuje, w których urzędach stanu cywilnego w kraju znajdują się akty stanu cywilnego, w których należy odnotować treść przyjętego oświadczenia:
  • akt urodzenia dziecka (dotyczy uznania ojcostwa oraz zmiany imienia w ciągu 6 miesięcy)
  • akt urodzenia dziecka oraz akt małżeństwa matki lub ojca (dotyczy nadania nazwiska dziecku męża matki lub żony ojca)
  • akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dotyczy powrotu do nazwiska)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty (w przypadku powrotu do nazwiska)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz.2086 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego