Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zmiana imion i nazwisk

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Zmiana dotyczy:

 • obywateli polskich,

 • cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w RP miejsce zamieszkania.

 • cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.
 1. Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.

 2. Wniosek składa się do wybranego kierownika USC na terytorium RP.

 3. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska lub imienia mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP ze wskazaniem kierownika USC, któremu wniosek ma zostać przekazany.

 4. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

  • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

  • na imię lub nazwisko używane;

  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 5. Wnioskodawca wskazuje, w którym urzędzie stanu cywilnego w kraju sporządzono akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana nazwiska będzie dotyczyła tego aktu. Jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dzieci Wnioskodawca wskazuje także, w którym urzędzie stanu cywilnego w kraju sporządzono akt urodzenia dziecka (dzieci).

Informacje uzupełniające

Procedura zmiany imienia jest analogiczna do procedury zmiany nazwiska.

Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem, że

 • drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat do zmiany nazwiska dziecka potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko.

Zgoda na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące.

Zmiana imienia i nazwiska następuje w formie DECYZJI

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100

Warunkiem osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi jest wyznaczenie terminu wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl.
Otrzymana wiadomość SMS/e-mail potwierdza skuteczne zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa 37 zł

Nr konta do wniesienia opłaty: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Podanie zawierające uzasadnienie zmiany (podanie wg szablonu art. 11 ust. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska) składa się:

  • osobiście

  • korespondencyjnie

  • elektronicznie (art. 63 §3a kpa)

   • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym

   • przez ePUAP - elektroniczną skrzynkę podawczą UMŁ znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP

   • wniosek musi zawierać:
    1. dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe;
    2. nr PESEL Wnioskodawcy, jeżeli został nadany;
    3. adres do korespondencji;
    4. imię lub nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana;
    5. uzasadnienie, które winno wskazywać ważne powody, dla których dokonuje się zmiany imienia lub nazwiska;
    6. wskazanie kierownika USC, który sporządził akt urodzenia lub akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu;
    7. wskazanie miejsca urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;
    8. oświadczenie, że w tej samej sprawie nie składano wcześniej wniosku do innego kierownika USC lub że nie została wydana decyzja odmowna.
  • przez pełnomocnika (oświadczenie, że w tej samej sprawie nie został złożony wniosek do innego kierownika USC lub nie została wydana już decyzja odmowna składa mocodawca).

Szablon dokumentu
Formularz

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 707)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego