Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Uzupełnianie brakujących danych w aktach stanu cywilnego.

Informacje uzupełniające

 • Podstawą do uzupełnienia są:

  • akty zbiorowe

  • inne akty stanu cywilnego

  • inne dokumenty mające wpływ na stan cywilny

  • z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, uznanymi w państwie wystawienia jako akt stanu cywilnego

  • z zagranicznymi dokumentami potwierdzającymi stan cywilny, wydanymi w państwie, który nie prowadzi rejestracji stanu cywilnego

o ile stwierdzają one zdarzenia wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych

 • Uzupełnienia dokonuje kierownik USC, który ten akt sporządził.

 • Uzupełnienie następuje w formie czynności materialno-technicznej.

 • Akty małżeństwa wpisane lub odtworzone przed 1 marca 2015 r. nie zawierające informacji o nazwiskach małżonków noszonych po ślubie oraz nazwisk dzieci zrodzonych z małżeństwa, można uzupełnić.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki

Uzupełnienie następuje w formie czynności materialno-technicznej po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz po analizie danych zawartych w aktach stanu cywilnego będących podstawą uzupełnienia.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego

 • Łódź, al. Piłsudskiego 100

 • Łódź, ul. Pabianicka 2

Warunkiem osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi jest wyznaczenie terminu wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl.
Otrzymana wiadomość SMS/e-mail potwierdza skuteczne zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokośc opłaty
Opłata skarbowa wnoszona przy składaniu wniosku o uzupełnienie – po dokonaniu czynności wydany zostaje odpis zupełny aktu 39 zł

Nr konta do wniesienia opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Podanie
  • osobiście
  • korespondencyjnie
  • za pośrednictwem konsula
  • za pośrednictwem pełnomocnika (opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, chyba że udzielone zostanie m.in. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu (...), zgodnie z tabelą opłat skarbowych – część IV załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej)
  • elektronicznie - podania przesłanego w postaci elektronicznej (art. 63 §3a kpa)
   • opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
   • przez ePUAP - elektroniczną skrzynkę podawczą UMŁ znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (UWAGA! Podanie złożone w formie elektronicznej bez dokumentów oryginalnych będzie zawierało braki formalne).
Szablon dokumentu
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty
Dokumenty zagraniczne
 • Lub materiały archiwalne z archiwów państwowych w postaci uwierzytelnionego odpisu, wypisu lub reprodukcji uwierzytelnionej z tych materiałów.

W przypadku polskich aktów stanu cywilnego, Wnioskodawca wskazuje, w których urzędach stanu cywilnego w kraju znajdują się wcześniejsze akty dla osoby, której akt ma zostać uzupełniony, a także gdzie znajdują się akty stanu cywilnego jej wstępnych.

 • W zależności  od aktu, który ma być uzupełniony podstawę uzupełnienia stanowić mogą odpowiednie akty stanu cywilnego według poniższych wskazówek:
  • akt małżeństwa rodziców (dotyczy uzupełnienia aktu urodzenia)
  • akt urodzenia ojca (dotyczy uzupełnienia aktu urodzenia)
  • akt urodzenia matki (dotyczy uzupełnienia aktu urodzenia)
  • akt urodzenia żony (dotyczy uzupełnienia aktu małżeństwa)
  • akt urodzenia męża (dotyczy uzupełnienia aktu małżeństwa)
  • akt małżeństwa (dotyczy uzupełnienia aktu zgonu)
  • akt urodzenia osoby zmarłej (dotyczy uzupełnienia aktu zgonu)
 • Akty małżeństwa wpisane lub odtworzone przed 1 marca 2015 r. nie zawierające informacji o nazwiskach małżonków noszonych po ślubie oraz nazwisk dzieci zrodzonych z małżeństwa, można uzupełnić.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U. 2020, poz.463),

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2020, poz. 256).

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki, za pośrednictwem kierownika USC w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Dotyczy decyzji odmownych.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego