Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Łódź

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Do przekształcenia dojdzie z mocy prawa, nie trzeba składać wniosku.
 2. Nieruchomości podlegające przekształceniu - nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, a także nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi wraz zbudynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie zbudynków mieszkalnych. Jeżeli na gruncie zabudowanym budynkami mieszkalnymi położone są także inne budynki, obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, przekształcenie nastąpiło o ile łączna powierzchnia użytkowa budynków innych niż mieszkalne nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie. W odniesieniu do gruntów niezabudowanych albo zabudowanych wyłącznie budynkami gospodarczymi lub zespołem garaży nie dojdzie do przekształcenia z dniem 1 stycznia 2019 r.
 3. Dokument potwierdzający przekształcenie - Prezydent Miasta Łodzi będzie wydawał zaświadczenia potwierdzające fakt przekształcenia wciągu 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Jeśli jednak zostanie złożony wniosek o wcześniejsze wydanie zaświadczenia, to konieczne jest załączenie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50zł.
 4. Elementy zaświadczenia - w zaświadczeniu znajdą się informacje owysokości i okresie wnoszenia opłaty za przekształcenie oraz numerze rachunku bankowego, na który należy ją wpłacić. Zaświadczenie zostanie przekazane sądowi wieczystoksięgowemu, który w dziale III wpisze roszczenie o opłatę za przekształcenie, atakże do Łódzkiego Ośrodka Geodezji i Wydziału Finansowego.
 5. Opłata za przekształcenie - zgodnie z nową ustawą przekształcenie będzie odpłatne. Właściciele będą musieli wnosić roczną opłatę za przekształcenie przez 20 lat. Wysokość opłaty będzie równa opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia lub docelowej (najwyższej) wysokości opłaty, jeśli wokresie trzech ostatnich lat była dokonana aktualizacja. Zgodnie znową ustawą opłata za przekształcenie może podlegać waloryzacji, dokonywanej z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji. Przedsiębiorcy (deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe itd.) mają możliwość dokonania wyboru sposobu płatności za przekształcenie. Wciągu 3 miesięcy od dnia przekształcenia mogą oni złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:
  1. 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% albo
  2. 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2%, albo
  3. 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%, albo
  4. w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej ztytułu użytkowania wieczystego jest wyższa niż 3%,

   W przypadku gdy właściciel gruntu będący przedsiębiorcą nie złożył oświadczenia w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia, właściwy organ wydaje zaświadczenie i informuje o obowiązku wnoszenia opłaty odpowiednio przez wskazany powyżej okres. Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą ma możliwość złożenia wniosku o zmianę okresu wnoszenia opłaty na okres 20 lat, pod warunkiem złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców na nieruchomości, której dotyczy to zaświadczenie, lub wniosku o udzielenie pomocy publicznej wraz z dokumentami wymaganymi na podstawie przepisów odrębnych.
 6. Termin wnoszenia opłaty za przekształcenie - opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r., za rok 2020 do 30 czerwca 2020 r., za kolejne lata opłatę wnosi się do dnia 31 marca każdego roku.
 7. Jednorazowe wniesienie opłaty za przekształcenie i bonifikaty ztego tytułu - właściciel gruntu może w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty zgłosić do Urzędu zamiar jednorazowego jej wniesienia na piśmie. Z tego tytułu Gmina przewidziała bonifikaty dla osób fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych oraz spółdzielni mieszkaniowych (dotyczy części mieszkalnej). Jeśli opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2019 r., to bonifikata wyniesie 60%. W każdym kolejnym roku wysokość bonifikaty będzie spadać o10%. Warunkiem udzielenia bonifikaty będzie brak zaległości ztytułu podatku od nieruchomości, rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a po 2019 r. również rocznej opłaty przekształceniowej. Wymagane będzie także złożenie oświadczenia, że lokal jest faktycznie wykorzystywany wyłącznie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (wzór wniosku dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMŁ).
 8. Przekształcenie nieodpłatne - opłat za przekształcenie nie wnoszą:
  • parki narodowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614),
  • osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe,
   w przypadku gdy:
   1. wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego
   2. użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie:
    • innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.
 9. Toczące się postępowanie w sprawie przekształcenia na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - jeśli w Urzędzie Miasta Łodzi toczy się już postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., Wspólnota Mieszkaniowa/Spółdzielnia Mieszkaniowa i osoby fizyczne mogą wystąpić o jego kontynuowanie na „starych” zasadach. Warunkiem uwzględnienia takiego wniosku jest wystąpienie o to do 31 marca 2019 r. przez użytkowników wieczystych, którym przysługuje co najmniej połowa udziałów w nieruchomości. Wówczas postępowanie będzie mogło być prowadzone jeszcze przez 3lata, tj. do końca 2021 roku. Jeżeli użytkownicy wieczyści nie wystąpią zwnioskiem o kontynuację postępowania, to prowadzone postępowanie administracyjne zostanie umorzone. W takiej sytuacji przekształcenie nastąpi z dniem 1 stycznia 2019 r., o ile nieruchomość spełni przesłanki przekształcenia zgodnie z „nową” ustawą.

Informacje uzupełniające

Procedura dotyczy gruntów zabudowanych będących własnością Gminy Miasta Łódź.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Zaświadczenia o przekształceniu będą wydawane w ciągu 12 miesięcy od daty przekształcenia, a w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, w terminie 4 miesięcy lub 30 dni od złożenia wniosku (termin skrócony, tj. 30 dni na wydanie zaświadczenia dotyczy sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona potrzeba dokonania czynności cywilnoprawnej dotyczącej lokalu).

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Oddział Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości

90 – 926 Łódź, ul.Piotrkowska 104

Opłaty

Opłata za przekształcenie będzie wnoszona przez 20 lat w wysokości równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę za 2019 r. należy wnieść najpóźniej do 29 lutego 2020 r., natomiast za kolejne lata do 31 marca każdego roku, tj. za 2020 rok do 31 marca 2020 r, za 2021 do 31 marca 2021 r. itd.

W przypadku złożenia wniosku o wcześniejsze wydanie zaświadczenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł. Jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, dodatkowo powinien dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej wwysokości 17zł – o ile nie jest to pełnomocnictwo notarialne i/lub nie zostało udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zamiarze wniesienia jednorazowej opłaty
Szablon dokumentu
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej przy złożeniu wniosku o wcześniejsze wydanie zaświadczenia w wysokości 50 zł na rachunek nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
 • Pełnomocnictwo (gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika)
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej z tytułu ewentualnego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, na rachunek nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2020 r., poz. 139, ze zm.),

 • uchwała Nr LXXIX/2119/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Łodzi zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 6359)

Tryb odwoławczy

Nowa ustawa nie przewiduje możliwości wniesienia odwołania czy zażalenia od zaświadczenia o przekształceniu. Jeśli natomiast właściciel gruntu nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (10.06.2020 08:16)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (10.06.2020 08:20)