Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjęcie reklamacji.

 2. Wniosek może być złożony w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.

 3. Rozpatrzenie reklamacji pod względem zasadności.

 4. Wydanie decyzji.

Informacje uzupełniające

Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, są wpisywane do spisu wyborców. Spis wyborców sporządza się najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów. Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w urzędzie gminy. Każdy może wnieść reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu, a w szczególności w zakresie:

 • pominięcia wyborcy w spisie wyborców,

 • wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania,

 • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 2 dni od dnia jej wniesienia.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Ewidencji Ludności

 • 91-065 Łódź, ul. Zachodnia 47
  II piętro, pok. 220
 • 93-590 Łódź, Al. Politechniki 32
  parter, pok. 003
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2b
  parter, pok. 007
 • 92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
  parter, pok. 36

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Reklamacja - wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu
 • W przypadku korzystania z drogi elektronicznej, na platformie usług administracji publicznej ePUAP, należy skorzystać z formularza pisma ogólnego.
Formularz

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684),

 • rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu, może wnieść skargę w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Skargę wnosi się do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (10.06.2020 09:18)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (15.06.2020 15:25)