Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów następuje na wniosek.

 2. Organ po analizie złożonej dokumentacji:

  • sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków),

  • skieruje pismo do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których mają być magazynowane odpady w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, o ile jest wymagana,

  • sporządzi dokumenty urzędowe (w tym: decyzję).

Informacje uzupełniające

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wydaje się, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza, w związku z eksploatacją instalacji, powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30-60 dni
(do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu)

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
sekretariat pok. 42
pok. 69

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata skarbowa w przypadku przedsiębiorstw 2011,00 zł
Opłata skarbowa w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 506,00 zł
Opłata od złożonego pełnomocnictwa 17,00 zł

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016, z adnotacją pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek przygotowany zgodnie z art. 184 Prawa ochrony środowiska
 • Streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym
 • Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej( Dz.U. 2019.1372 ze zm.) – z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w art. 41a ust. 5 a ustawy o odpadach
 • Ostateczne postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnieniu operatu przeciwpożarowego, o ile jest wymagane
 • Zaświadczenie o niekaralności:
  1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 ustawy o odpadach w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zmianami);
 • Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628)
 • Pełnomocnictwo (jeżeli strona występuje przez pełnomocnika), przygotowane zgodnie z art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu na którym magazynuje odpady (umowa najmu, dzierżawy, akt własności itp.) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

LUB

 • Oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu na którym magazynuje odpady (umowa najmu, dzierżawy, akt własności itp.)
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 256),

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.701 ze zm.),

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia, wniesione za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się, w formie oświadczenia, prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa