Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej następuje na wniosek.

 2. Organ po analizie złożonej dokumentacji:

  • sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków).

  • sporządzi decyzję, którą zatwierdzi dokumentację geologiczną, bądź odmówi jej zatwierdzenia (od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wnoszone za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi).

 3. Jeżeli dokumentacja geologiczna, nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia – art. 93 ust. 3 Prawa geologicznego i górniczego.

Informacje uzupełniające

Zmiany dokumentacji geologicznej dokonuje się poprzez sporządzenie dodatku do dokumentacji geologicznej złoża, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni, a w skomplikowanych przypadkach do 60 dni
(do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu)

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
sekretariat pok. 42
pok. 64

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata za wydanie decyzji 10 zł
Opłata od złożonego pełnomocnictwa 17 zł

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016,z adnotacją: dot. wydania decyzji w sprawie dokumentacji geologicznej.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Pełnomocnictwo przygotowane zgodnie z art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (jeżeli strona występuje przez pełnomocnika)
 • Cztery egzemplarze dokumentacji geologicznej lub dodatku w formie papierowej opracowane zgodnie z art. 89 lub 90 lub 91 i 93 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 868 – ze zmianami)
 • Cztery egzemplarze dokumentacji geologicznej złożowej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej lub dodatku , sporządzone na elektronicznym nośniku danych
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256.),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 868 – ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia, wniesione za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia, prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa