Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzenie spraw związanych z realizacją likwidacji szkód osobowych i materialnych powstałych na terenie miasta

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód – osobowych i materialnych, wynikających z utrzymania czystości i porządku powstałych na drogach publicznych oraz nieruchomościach niezabudowanych stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa lub będących w jego władaniu i nieprzekazanych w administrowanie innym komórkom organizacyjnym.

Gdzie zgłosić szkodę? (osobową albo materialną powstałą na drogach publicznych bądź wewnętrznych albo niezabudowanych terenach należących do Miasta Łodzi):

 • Jeżeli szkoda powstała w wyniku złego stanu utrzymania czystości bądź działań związanych z utrzymaniem czystości należy ją zgłosić do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

 • Jeśli szkoda powstała w wyniku złego stanu drogowej infrastruktury technicznej (np. wyrwy w nawierzchni bądź inne uszkodzenia jezdni) należy ją zgłosić do Zarządu Dróg i Transportu.

Informacje uzupełniające

Informacje przyjmowane na pisemny wniosek zainteresowanego lub za pomocą poczty elektronicznej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
Oddział ds. Ekonomicznych i Kontrolnych
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
pok. 118

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia z załącznikami
 • Dokumentacja fotograficzna
 • Przy szkodach materialnych niezbędne: zaświadczenia Policji, Straży Miejskiej albo Państwowej Straży Pożarnej
 • Oświadczenia świadków
 • Dokumentacja medyczna

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025);

 • ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 999);

 • zarządzenie nr 6003/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 maja 2017r. w sprawie ustalania "Procedury likwidacji szkód poniżej franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Miasta Łodzi nr DGM-DM-XV.272.2/2017 z dnia 25 stycznia 2017r."

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej