Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Aby uzyskać dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych jest złożenie wniosku wraz zkompletem wymaganych załączników.

 2. Wniosek należy złożyć wMiejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul.Kilińskiego102/102a.

 3. O pomoc może też wystąpić:

  • przedstawiciel ustawowy (np. rodzice - dla osób poniżej 18 lat),

  • opiekun prawny wnioskodawcy,

  • inna osoba wskazana przez wnioskodawcę na podstawie pełnomocnictwa notarialnego.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Przedmiotem dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych może być zakup urządzeń wraz z montażem, wykonanie instalacji ułatwiających osobie niepełnosprawnej podstawowe, codzienne czynności lub kontakty z otoczeniem.

Szczegółowy katalog rzeczy, które mogą być objęte dofinansowanie znajduje się w zarządzeniu:

https://mops.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/MOPS/BIP/Dokumenty/PRFON/2020/Kryteria_2020.pdf

Ze względu na niedobór środków, maksymalna kwota dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych:

• w ramach likwidacji barier technicznych nie może przekraczać 10000,00 zł

  • standardowego sprzętu komputerowego nie może przekraczać 1000,00 zł.

  • zakupu telefonu komórkowego nie może przekraczać 2000,00 zł,

  • pozostałego sprzętu elektronicznego innego niż sprzęt komputerowy nie może przekroczyć 3000,00 zł.

O dofinansowanie zakupu usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika na terenie Polski mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli jest to uzasadnione ich potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności. Z uwagi na ograniczone środki finansowe maksymalna ilość godzin dofinansowanych dla jednej osoby niepełnosprawnej w danym roku kalendarzowym nie może przekraczać 50 godzin usług tłumacza.

Kryteria przyznania

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli jest to uzasadnione ich potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności oraz nie uzyskały dofinansowania na ten cel w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do zakupu komputera w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się mają:

  • dzieci do lat 18 i młodzież do lat 24 ucząca się i niepracująca;

  • osoby aktywne zawodowo lub uczące się z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku lub ruchu, które nigdy nie korzystały z takiego dofinansowania,

  • osoby aktywne zawodowo lub uczące się z orzeczonym uumiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku lub ruchu, które nigdy nie korzystały z takiego dofinansowania.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski zostają rozpatrzone niezwłocznie po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską w Łodzi w sprawie podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osóbniepełnosprawnych w bieżącym roku kalendarzowym.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

ul. Kilińskiego 102/102a

90-012 Łódź

pokój 212 tel. +48 (42) 685-43-53

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Dokumenty do złożenia:

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wraz z załącznikami:
Szablon dokumentu
 • Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • Oświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą oraz o korzystaniu ze środków PFRON. MOPS w Łodzi może zobowiązać Wnioskodawcę do udokumentowania wysokości uzyskiwanych dochodów.
Szablon dokumentu
 • Faktura pro-forma
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie
Szablon dokumentu
 • Obowiązek informacyjny
Szablon dokumentu

W przypadku osób niepełnoletnich:

 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego

   

 • Opinia pedagoga lub psychologa szkolnego

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie:

 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego ustanowienie opiekuna prawnego (postanowienie sądu)

W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy:

 • Kserokopia pełnomocnictwa notarialnego

W przypadku pracujących:

 • Zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu

W przypadku uczniów i studentów:

 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki

Dokumenty do wglądu (oryginały):

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

W przypadku osób niepełnoletnich:

 • Akt urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie:

 • Dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego (postanowienie sądu)

W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy:

 • Pełnomocnictwo notarialne

Pozostałe dokumenty

 • Kryteria przyznawania w 2020 roku osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPS w Łodzi
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426),

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015, poz. 926).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Komórka

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (22.05.2020 08:13)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (22.06.2020 14:10)