Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Aby uzyskać dofinansowanie na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny jest złożenie wniosku wraz zkompletem wymaganych załączników.

 2. Wniosek należy złożyć wMiejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul.Kilińskiego102/102a.

 3. O pomoc może też wystąpić:

  • przedstawiciel ustawowy (np. rodzice - dla osób poniżej 18 lat),

  • opiekun prawny Wnioskodawcy,

  • inna osoba wskazana przez Wnioskodawcę na podstawie pełnomocnictwa notarialnego.

Informacje uzupełniające

Forma Pomocy

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania.

Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, niezbędne do rehabilitacji w warunkach domowych, nieobjęte zleceniem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne - Szczegółowy katalog rzeczy, które mogą być objęte dofinansowanie znajduje się w zarządzeniu: https://mops.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/MOPS/BIP/Dokumenty/PRFON/2020/Kryteria_2020.pdf.

Ze względu na niedobór środków finansowych, maksymalna kwota dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego:

  • dla osób dorosłych nie może przekraczać 3 500,00 zł,

  • a dla dzieci do lat 18 maksymalna kwota dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nie może przekraczać 5 000,00 zł.

Kryteria przyznania

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może otrzymać osoba niepełnosprawna, jeżeli:

  • jej przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

   • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

   • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

  • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Aktualne kryterium dochodowe (na dzień 01.06.2020 r.), od wysokości którego uzależnia się możliwość otrzymania dofinansowania wynosi:

  • 2 665,74 zł - na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym (50%)

  • 3 465,46 zł - w przypadku osoby samotnej (65%)

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą:

  • wnioski dzieci do lat 18 zgodnie z indywidualnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym zaświadczeniem lekarskim;

  • wnioski osób, które wymagają zaopatrzenia w łóżko rehabilitacyjne;

  • wnioski osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności;

  • wnioski osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

  • wnioski osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski zostają rozpatrzone niezwłocznie po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską w Łodzi w sprawie podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w bieżącym roku kalendarzowym.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

ul. Kilińskiego 102/102a

90-012 Łódź,

pokój 212 tel. +48 (42) 685-43-53

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Dokumenty do złożenia:

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wraz z załącznikami (kopie):
Szablon dokumentu
 • Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • Oświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą oraz o korzystaniu ze środków PFRON. MOPS w Łodzi może zobowiązać Wnioskodawcę do udokumentowania wysokości uzyskiwanych dochodów
Szablon dokumentu
 • Faktura pro-forma
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie wraz z zaleceniem na wnioskowany sprzęt rehabilitacyjny
Szablon dokumentu
 • Obowiązek informacyjny
Szablon dokumentu

W przypadku osób niepełnoletnich:

 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie:

 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego ustanowienie opiekuna prawnego (postanowienie sądu)

W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy:

 • Kserokopia pełnomocnictwa notarialnego

Dokumenty do wglądu (oryginały):

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

W przypadku osób niepełnoletnich:

 • Akt urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie

 • Dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego (postanowienie sądu)

W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy:

 • Pełnomocnictwo notarialne

Pozostałe dokumenty

 • Kryteria przyznawania w 2020 roku osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPS w Łodzi
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426),

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015, poz. 926).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Komórka

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (22.05.2020 11:53)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (22.06.2020 14:47)