Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

 2. O pomoc może też wystąpić:

  • przedstawiciel ustawowy (np. rodzice - dla osób poniżej 18 lat),

  • opiekun prawny Wnioskodawcy,

  • inna osoba wskazana przez Wnioskodawcę na podstawie pełnomocnictwa notarialnego.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Trwają co najmniej 14 dni. Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników, realizowany przy udziale kadry specjalistów. Turnus może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty.

Aktualne dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych wynosi:

  • 1 439,00 zł - dla dzieci oraz osób uczących się i nie pracujących do ukończenia 24 roku życia

  • 959,00 zł- dla opiekunów dzieci oraz osób uczących się i nie pracujących do ukończenia 24 roku życia

  • 1 279,00- dla osób z I grupą

  • 1151,00 zł- dla osób z II grupą

  • 1 066,00 zł- dla osób z III grupą

  • 853,00 zł- dla pracowników ZPCH oraz opiekunów, w przypadku konieczności potwierdzonej przez lekarza

  • 2 133,00 zł- dla osób w trudnej sytuacji materialnej (potwierdzonej wywiadem środowiskowym)

Powyższe kwoty dofinansowania zostały wyliczone na podstawie poniższych zasad:

  • 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16–24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

  • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

  • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

  • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

  • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Sytuacje szczególne

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.”.

Z uwagi na znaczny niedobór środków Funduszu w stosunku do istniejących potrzeb, wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży do lat 24 uczącej się i niepracującej w roku 2020 będzie obniżona o 10 %, natomiast dla osób dorosłych o 20 % kwot określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230., poz. 1694 ze zm.).

Kryteria przyznania

O dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ubiegać się może każda osoba:

  • zamieszkująca na terenie miasta Łodzi,

  • legitymująca się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym), aktualnym orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy

  • lub aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia. Osoba nieletnia jedzie na turnus z opiekunem, a osoba pełnoletnia jeśli lekarza zaleci opiekuna.

W przypadku kiedy przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, przekracza kwotę:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Aktualne kryterium dochodowe (na dzień 01.06.2020 r.) od wysokości którego uzależnia się możliwość otrzymania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego wynosi:

  • 2 665,74 zł- na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym (50%)

  • 3 465,46 zł- w przypadku osoby samotnej (65%)

Ze względu na ograniczone środki finansowe pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby:

  • niepełnosprawne w wieku do 16 lat

  • w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne i nigdy nie korzystały z takiego dofinansowania.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski zostają rozpatrzone po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską w Łodzi w sprawie podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osóbniepełnosprawnych w bieżącym roku kalendarzowym.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

ul. Kilińskiego 102/102a

90-012 Łódź,

Pokój 211 tel. + 48 (42) 685-43-54

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Dokumenty do złożenia:

 • Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z załącznikami:
Szablon dokumentu
 • Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • Wniosek do lekarza
Szablon dokumentu
 • Obowiązek informacyjny
Szablon dokumentu

W przypadku osób niepełnoletnich:

 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego
 • Zaświadczenie ze szkoły bądź uczelni o pobieraniu nauki

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych:

 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego ustanowienie opiekuna prawnego (postanowienie sądu)

Dokumenty do wglądu:

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

W przypadku osób niepełnoletnich:

 • Akt urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie:

 • Dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego (postanowienie sądu)

Pozostałe dokumenty

 • Kryteria przyznawania w 2020 roku osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPS w Łodzi
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2014, poz. 1937).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Komórka

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (25.05.2020 13:56)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (22.06.2020 14:39)