Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przyznanie dodatku energetycznego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Aby ustalić prawo do dodatku energetycznego należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

 2. Wnioski można składać:

  1. w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców:

   • ul. Urzędnicza 45

   • ul. Piotrkowska 153

   • al. Politechniki 32

   • al. Piłsudskiego 100

  2. za pośrednictwem platformy ePUAP: /CSSwL/SkrytkaESP

  3. za pośrednictwem operatora pocztowego

 3. Po złożeniu wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne celem ustalenia prawa do dodatku energetycznego.

  1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub braku wymaganych dokumentów, organ wzywa stronę w celu uzupełnienia wniosku.

  2. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 4. Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie złożonego wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna orzekająca o przyznaniu bądź odmowie przyznania prawa do dodatku energetycznego.

 5. W przypadku przyznania prawa do dodatku energetycznego, świadczenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych. Wypłata dodatku energetycznego następuje w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry. Dodatek energetyczny za miesiąc styczeń wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku energetycznego

  • przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego

  • posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

  • zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Od kiedy przysługuje świadczenie

Dodatek energetyczny przyznaje się od miesiąca, w którym został złożony wniosek na okres przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatku energetycznego

Od 1 maja 2020 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

  • 10,94 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,

  • 15,19 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,

  • 18,23 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Ustalenie prawa do dodatku energetycznego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Wnioski przyjmowane są w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców:

 • ul. Urzędnicza 45

 • ul. Piotrkowska 153

 • al. Politechniki 32

 • al. Piłsudskiego 100

Postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia prawa do dodatku energetycznego prowadzone jest w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w Wydziale Dodatków Mieszkaniowych, al. Piłsudskiego 100.

Telefoniczna informacja Call Center: +48 (42) 638-59-69

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
Szablon dokumentu
Przykład
 • Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.)

 • obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (MP z 2020 r., poz. 374)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Realizator

Jednostka

Centrum Świadczeń Socjalnych

Komórka

Wydział Obsługi Świadczeniobiorców