Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym.

 2. Aby go uzyskać należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.

W przypadku przyznania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek będzie wypłacany w okresach miesięcznych, w terminach określonych w decyzji.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, to dodatek dla samotnie wychowujących dziecko rodziców, opiekunów prawnych albo opiekunów, którzy przysposobili dziecko bądź wystąpili do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka, którym nie przysługują na to dziecko świadczenia alimentacyjne, a także dla osób uczących się, do ukończenia przez nie 24 lat, których oboje rodzice nie żyją.

Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Kryteria przyznania

Dodatek przysługuje:

  • matce lub ojcu

  • opiekunowi faktycznemu dziecka

  • opiekunowi prawnemu dziecka

jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

   • drugi z rodziców dziecka nie żyje

   • ojciec dziecka jest nieznany

   • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

  • osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją

Warunkiem otrzymania dodatku jest:

  • posiadanie prawa do zasiłku rodzinnego. Rodzina musi spełnić kryteria wymagane do zasiłku rodzinnego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka na bieżący okres oraz wypłata następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Natomiast na kolejny okres zasiłkowy zgodnie z poniższymi zasadami:

Termin złożenia wniosku Termin rozpatrzenia i wypłata
do 31 sierpnia danego roku wypłata do 30 listopada tego roku
od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku wypłata do dnia 31 grudnia tego roku
od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku wypłata do ostatniego dnia lutego następnego roku

Miejsce załatwienia

Wnioski przyjmowane są w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców:

 • ul. Urzędnicza 45

 • ul. Piotrkowska 153

 • al. Politechniki 32

 • al. Piłsudskiego 100

Postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka prowadzone jest w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, w Wydziale Świadczeń Rodzinnych ul. Urzędnicza 45.

Telefoniczna informacja Call Center: +48 (42) 638-59-69

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Szablon dokumentu
Formularz
 • Załącznik do wniosku
Szablon dokumentu
 • Odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka
 • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – gdy ojciec jest nieznany
 • Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne na rzecz dziecka
 • W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Szablon dokumentu

W przypadku załączenia kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466 )

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Realizator

Jednostka

Centrum Świadczeń Socjalnych

Komórka

Wydział Obsługi Świadczeniobiorców