Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Postępowanie w sprawie rozpoczyna się po dostarczeniu kompletu dokumentów.
 2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.
 3. Sprawę można załatwić osobiście, za pełnomocnictwem lub za pośrednictwem poczty.

Informacje uzupełniające

 • Oświadczenia stron nie są składane pod odpowiedzialnością karną.
 • Mogą być składane przez pełnomocników

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury,
Oddziały Urbanistyki I-V
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, bud. F, pok. 046

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej

Przeniesienie decyzji 56,00 zł
Pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Szablon dokumentu
 • Zgoda strony na przeniesienie decyzji na rzecz, której decyzja została wydana
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie podmiotu, na którego rzecz jest przenoszona decyzja, o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji
Szablon dokumentu
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
W przypadku działania przez pełnomocnika:
 • Pełnomocnictwo

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) – art. 63 ust. 5.

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, zgodnie z pouczeniem zawartym w wydanej decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Urbanistyki i Architektury

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 14:59)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 14:59)