Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów infrastruktury technicznej na rzecz innego podmiotu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Postępowanie w sprawie rozpoczyna się po dostarczeniu kompletu dokumentów.
 2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.
 3. Sprawę można załatwić osobiście, za pełnomocnictwem lub za pośrednictwem poczty.
 4. Osoba fizyczna osobiście podpisuje oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Natomiast w imieniu osób prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych oświadczenie takie może wypełnić i podpisać pełnomocnik.
 5. Wniosek o przeniesienie decyzji zarówno w imieniu osób fizycznych, prawnych jak i wspólnot mieszkaniowych może podpisać pełnomocnik.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Infrastruktury
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, bud. F, pok. 046

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Przeniesienie decyzji 90,00 zł
Pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przeniesienie decyzji
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane podmiotu, na którego rzecz decyzja jest przenoszona
 • Zgoda strony na przeniesienie decyzji na rzecz, której decyzja została wydana
 • Oświadczenie podmiotu, na którego rzecz jest przenoszona decyzja, o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
W przypadku działania przez pełnomocnika:
 • Pełnomocnictwo
Do wglądu:
 • Dziennik budowy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 40 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Urbanistyki i Architektury

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 15:13)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 15:17)