Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub za pełnomocnictwem
 3. W imieniu osób fizycznych i prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych oświadczenie o prawie do terenu na cele budowlane może wypełnić i podpisać pełnomocnik.
 4. Wniosek o wydanie decyzji zarówno w imieniu osób fizycznych, prawnych jak i wspólnot mieszkaniowych może podpisać pełnomocnik.

Informacje uzupełniające

Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla:

 • obiektów budowlanych ( w tym obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków),
 • robót budowlanych polegających na:
  • odbudowie,
  • przebudowie,
  • rozbudowie,
  • nadbudowie,
  • dociepleniu obiektów budowlanych lub ich części o wysokości powyżej 25 m
 • przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja dopuszczalna jest po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 65 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, bud. F, pok. 046

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia
Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:
1. na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
a. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej
1 zł 1) pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
2) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
3) pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków
- nie więcej niż 539 zł
b. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł
c. innego budynku 48 zł
d. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł
e. budowli związanych z produkcją rolną 112 zł
f. innych budowli 155 zł
g. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
2. na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych 50% stawek określonych w pkt 1
pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o pozwolenie na budowę (budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz innego obiektu budowlanego niż budynek mieszkalny jednorodzinny)
Szablon dokumentu
 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Szablon dokumentu
 • W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr. 213 poz. 1397 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach)
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), wydana przez Wydział Urbanistyki i Architektury
 • Specjalistyczne opinie, o których mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Uwaga!

W trakcie postępowania mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, określone w treści wniosku

Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 28 i art. 34 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Urbanistyki i Architektury

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 15:22)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 15:23)