Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (w tym obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ewidencji zabytków)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub za pełnomocnictwem.
 3. Wniosek o wydanie decyzji zarówno w imieniu osób fizycznych, prawnych jak i wspólnot mieszkaniowych może podpisać pełnomocnik.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddziały Architektoniczno - Budowlane I-V
Oddział Infrastruktury
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, bud. F, pok. 046

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego 36,00 zł
Pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
Szablon dokumentu
 • Zgoda właściciela obiektu
 • Szkic usytuowania obiektu
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

W trakcie postępowania może być wymagane:

 • Projekt rozbiórki obiektu (art.33 ust. 4 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane)
 • W przypadku obiektu wpisanego do rejestru zabytków:
  • Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub
  • Decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków
 • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi:
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – at.72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli jest wymagana ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
  • Zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego - art. 39k ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

Uwaga!
W trakcie postępowania mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, określone w treści wniosku.

Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 32 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji składane jest do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Urbanistyki i Architektury

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 15:26)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 15:26)