Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Nadanie numeru PESEL

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców, nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.

 2. O nadanie numeru PESEL z urzędu występują:

  • Kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia – w stosunku do dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonych na terytorium RP,

  • Organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy – w stosunku do obywateli polskich i cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem dzieci wskazanych powyżej,

  • Organ wydający polski dokument tożsamości - w stosunku do obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości,

  • Organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy – w stosunku do osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wskazany w powyższych punktach.

 3. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL od osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL jest organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, organ właściwy dla siedziby pracodawcy W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

 4. Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia o jego nadaniu lub zmianie odpowiednio osobę, której nadano lub zmieniono numer PESEL, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub inną osobę sprawującą nad nią faktyczną opiekę - niezwłocznie po otrzymaniu informacji o nadaniu lub zmianie numeru PESEL. Powiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru PESEL jest przekazywane, w zależności od żądania osoby, w postaci papierowej albo elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Informacje uzupełniające

Brak

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W przypadku złożenia kompletu dokumentów niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Ewidencji Ludności

ul. Zachodnia 47, parter okienko nr 1, II piętro okienko nr 1
al. Politechniki 32, I piętro, pokój 102
ul. Krzemieniecka 2b, parter, okienko D, F
al. Piłsudskiego 100, parter, stanowiska 8-10

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
Szablon dokumentu
Przykład

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346)

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r., poz. 1984)

 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz. U. 2018 r. poz. 2484)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Jagusiak Bogusława (03.07.2020 11:56)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (03.07.2020 12:01)