Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

Petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wymogi formalne

Petycje powinny zawierać oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję oraz wskazanie miejsca zamieszkania bądź siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji.

Petycje niezawierające oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.

Informacje uzupełniające

Odwzorowanie cyfrowe petycji wpływających do Urzędu Miasta Łodzi wraz z informacją o dacie ich złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody na umieszczenie danych – imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu wnoszącego petycje, zamieszczane jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

3 miesiące.

Petycje powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później, niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Petycja

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
  • zarządzenie Nr 3488/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Łodzi oraz rozpatrywania petycji przez miejskie jednostki organizacyjne

Tryb odwoławczy

Postępowanie jednoinstancyjne

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami