Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących spotkania z Prezydentem i Wiceprezydentami Miasta Łodzi oraz Sekretarzem i Skarbnikiem Miasta

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Prezydent, wiceprezydenci, sekretarz, skarbnik przyjmują wnioskodawców w sprawach skarg i wniosków według ich właściwości rzeczowej.

  2. Prezydent przyjmuje wnioskodawców wyłącznie po uprzednim rozpatrzeniu przedmiotu skargi lub wniosku przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej, właściwego dyrektora departamentu oraz właściwego wiceprezydenta.

  3. Wiceprezydenci przyjmują wnioskodawców wyłącznie po uprzednim rozpatrzeniu przedmiotu skargi lub wniosku przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej oraz właściwego dyrektora departamentu.

  4. Sekretarz i Skarbnik przyjmują wnioskodawców wyłącznie po uprzednim rozpatrzeniu przedmiotu skargi lub wniosku przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej.

  5. Rejestr osób zgłaszających się na spotkanie do prezydenta, wiceprezydentów, sekretarza, skarbnika prowadzi Oddział ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, który zapewnia obsługę organizacyjno-protokolarną spotkań.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

60 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Skarg
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 153
pok. 102, 208, 209, 217

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46)
  • zarządzenie Nr 3488/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Łodzi oraz rozpatrywania petycji przez miejskie jednostki organizacyjne

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Jagusiak Bogusława (06.07.2020 10:11)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (06.07.2020 10:13)