Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Harmonogram elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

 • 15 czerwca - 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

  Kandydaci ze szkół podstawowych zakładają swoje konta na stronie internetowej https://lodzkie.edu.com.pl,wybierają szkoły i oddziały układając je w formie listy preferencji. Wydrukowany wniosek składa się tylko w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru. Wniosek powinien być podpisany przez ucznia i rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w tych szkołach

 • 15 czerwca- 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

  Składanie wniosków do oddziałów dwujęzycznych, wstępnych, sportowych, artystycznych

 • 15 czerwca - 14 sierpnia 2020r. – wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatom do szkół zawodowych

 • I termin 23 czerwca – 7 lipca 2020 r. oraz II termin do 30 lipca 2020r. - przeprowadzenie w szkołach ponadpodstawowych z oddziałami wstępnymi, dwujęzycznymi isportowymi, artystycznymi odpowiednio sprawdzianów predyspozycji i kompetencji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych

 • 26 czerwca – 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – kandydat uzupełnia złożony wniosek o kopię świadectwa. Dokumenty składa się w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru. Kopię świadectwa można złożyć osobiście w wersji papierowej lub przesłać elektronicznie na adres dedykowanej skrzynki mailowej szkoły pierwszego wyboru

 • I termin - do 9 lipca 2020r. oraz II termin - do 31 lipca 2020r. szkolne komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listę kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych

 • 31 lipca – 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 – kandydat ma możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji oraz uzupełnia wniosek o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenie można przekazać osobiście w wersji papierowej lub skan zaświadczenia przesłać elektronicznie na adres dedykowanej skrzynki mailowej w szkole I wyboru

 • 12 sierpnia 2020r. - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 • 13 sierpnia 2020r.– 18 sierpnia do godz. 15 - kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zgodnie ze swoimi preferencjami, potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do szkół ponadpodstawowych oryginałów świadectw, zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci nigdzie niezakwalifikowani składają wnioski do szkół z wolnymi miejscami.

 • 19 sierpnia 2020r. do godz. 14.00 - publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc.

  Uwaga: W bieżącym roku nie ma rekrutacji uzupełniającej!

Informacje uzupełniające

 • Uczniowie szkół zawodowych są zobowiązani do przeprowadzenia badań lekarskich pod katem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania konkretnego zawodu. Skierowania na badania wydaje ponadpodstawowa szkoła zawodowa w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

 • Wszystkie informacje dotyczące elektronicznego naboru zamieszczone są na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl w zakładce edukacja/elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych oraz na stronie systemu elektronicznego naboru: www.lodzkie.edu.com.pl.

 • W przypadku pytań i wątpliwości kandydaci powinni kierować się do sekretariatów poszczególnych szkół ponadpodstawowych, które udzielają informacji oraz pomocy.

 • W szczególnie uzasadnionych i skomplikowanych przypadkach możliwy jest kontakt ucznia lub rodzica z Wydziałem Edukacji, ul. Krzemieniecka 2b, pok. 212, tel.+48 (42) 638 48 15

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Proces elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 trwa 15 czerwca 2020r. – 19 sierpnia 2020r

Logowanie do systemu, wybór szkół i oddziałów w terminie 15 czerwca – 10 lipca 2020r.

Miejsce załatwienia

Uczniowie logują się do systemu elektronicznego naboru https://lodzkie.edu.com.pl/ i wypełniają wniosek wyboru szkół i oddziałów.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu elektronicznego naboru po wypełnieniu formularza
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),

 • rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół placówek i centrów (Dz.U. z 2019r., poz. 1737),

 • zarządzenie Łódzkiego Kuratora oświaty dnia 13 listopada 2019r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2019/2020, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

 • zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 11/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych w województwie łódzkim.

Tryb odwoławczy

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły ponadpodstawowej.

 • Komisja w terminie 5 dni sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów, uprawniających do przyjęcia, liczbę punktów, które uzyskał kandydat.

 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora szkoły ponadpodstawowej.

 • Rodzice mogą wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora.

Odwołanie składa się u dyrektora wybranej szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku nieprzyjęcia do żadnej szkoły, odwołanie można składać do trzech szkół wskazanych we wniosku o przyjęcie.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Edukacji

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (14.07.2020 09:18)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (14.07.2020 10:10)