Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Udzielanie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Złożenie wniosku o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (druk do pobrania ze strony internetowej UMŁ lub Centrum Kontaktów z Mieszkańcami), wraz z właściwymi załącznikami, tj.:

 • informacja o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego, osiągniętych w całym roku, poprzedzającym rok wystąpienia o bonifikatę (PIT lub zaświadczenie z ZUS);
 • informacja o stypendiach socjalnych oraz naukowych dzieci uczących się;
 • informacja o zasiłkach, zapomogach oraz dodatkach, potwierdzonych przez właściwa placówkę.
 • w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy wraz z informacją czy pobierany jest zasiłek.

Dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym roku, za który opłata roczna jest wnoszona.

Osobom, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty.

Weryfikacja wniosku, czy użytkownik spełnia konieczne warunki upoważniające go do otrzymania bonifikaty, przesłanie do użytkownika wieczystego informacji o udzielonej bądź odmowie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Informacje uzupełniające

Bonifikata udzielana jest w formie oświadczenie Prezydenta Miasta. Organ udziela bonifikaty, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele . Rozpatrzenie wniosku następuje po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w roku, za który opłata jest wnoszona.

Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, w kolejności składania wniosków.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
pokój 251, 252, 252A, 254

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
Szablon dokumentu
 • Informacja o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego, osiągniętych w całym roku, poprzedzającym rok wystąpienia o bonifikatę (PIT lub zaświadczenie z ZUS)
 • Informacja o stypendiach socjalnych oraz naukowych dzieci uczących się
 • Informacja o zasiłkach, zapomogach oraz dodatkach, potwierdzonych przez właściwą placówkę
W przypadku osób bezrobotnych:
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy wraz z informacją czy pobierany jest zasiłek.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 74 ust. 1, ust. 1a, ust. 1b, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 t.j. z dnia 15.01.2020 r.z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem