Naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i zmiana użytkownika wieczystego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Użytkownik wieczysty winien wystąpić do UMŁ o udzielenie informacji dotyczącej obowiązującej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie dokonanej czynności prawnej. Na podstawie załączonych dokumentów nastąpi wprowadzenie danych do bazy i zostanie wystosowane pierwsze naliczenie
  opłaty rocznej w formie informacji o opłacie.
 2. W związku ze zmianą użytkownika wieczystego dokonaną na podstawie czynności cywilnoprawnych oraz zdarzeń prawnych (nabycie, sprzedaż, darowizna, spadek, itp.) należy złożyć wniosek wraz z kopią dokumentu potwierdzającego nabycie tego prawa oraz podać adresy do korespondencji nowych użytkowników wieczystych.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, w kolejności składania wniosków.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

pokój 251, 252, 252A, 254

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

W przypadku nabycia/ sprzedaży / darowizny /dziedziczenia należy odpowiednio złożyć:

 • Wniosek o naliczenie opłaty

formularz elektroniczny (ePUAP)

Formularz
 • Kserokopię aktu notarialnego (nabycie, sprzedaż)
 • Kserokopię postanowienia spadkowego lub aktu poświadczenia dziedziczenia

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania

Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1740, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2021 poz. 735)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem