Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzenie spraw dotyczących gospodarki odpadami i programów edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami oraz unieszkodliwianiem odpadów, w tym komunalnych i niebezpiecznych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) dotyczących gospodarki odpadami i programów edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami oraz unieszkodliwianiem odpadów, w tym komunalnych i niebezpiecznych.

Informacje uzupełniające

Realizowane programy :

 • Posprzątaj, to nie jest kupa roboty! – torebki na psie odchody - zestawy higieniczne, za darmo dostępne są w portierni Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz w centrach obsługi mieszkańców.

 • Zbiórka przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych

 • Zbiórka zużytych baterii

 • Zbiórka zużytych świetlówek rtęciowych

 • „Zakręcone miesiące”

 • „Na tropie CD”

Jakie obowiązki spoczywają na właścicielu psa – czy należy sprzątać po swoim psie?

Zgodnie z przepisami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi” (Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXIX/1770/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 marca 2018 r.) opisanymi w Rozdziale 5 - obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich, a mianowicie: § 19.

 1. Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

 2. Do obowiązków osób utrzymujących psy lub inne zwierzęta domowe należy:

  1. stały i skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi; zwolnienie od tego obowiązku może nastąpić tylko wówczas, gdy zwierzęta te znajdują się na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający jego opuszczenie;

  2. prowadzenie psów na uwięzi w miejscach publicznych;

  3. prowadzenie psów agresywnych - w tym wszystkich psów ras wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami - wyłącznie na uwięzi oraz w założonych kagańcach;

  4. podczas wyprowadzania psów w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia oraz gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, dopuszcza się czasowe uwolnienie psa z uwięzi, lecz w założonym kagańcu; wyjątek ten nie dotyczy psów wymienionych w pkt 3; na wezwanie funkcjonariusza Straży Miejskiej w Łodzi opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi;

  5. niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz gromadzenie zebranych zanieczyszczeń w specjalnie oznakowanych koszach lub w koszach ulicznych, pod warunkiem, że są one wyłożone workiem z tworzyw sztucznych;

  6. posiadanie w niezbędnej ilości torebek, łopatek lub innych urządzeń służących do zbierania odchodów.

 3. Obowiązki określone w ust. 2 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów-przewodników osób ociemniałych.

Co zrobić aby na wskazanym terenie ustawione zostały kosze na psie odchody?

W przypadku zarządcy bądź administratora terenu należy wystąpić do Wydziału Gospodarki Komunalnej z wnioskiem o ustawienie koszy bądź zawarcie porozumienia na ich udostępnienie z zawartym zobowiązaniem obsługi urządzeń. W przypadku terenów należących do Miasta Łódź należy zgłosić potrzebę do Oddziału Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

Wykaz punktów zbiórki elektrośmieci, świetlówek, baterii, leków i termometrów:

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
Oddział ds. Ekonomicznych i Kontrolnych
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
pok. 118

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej