Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Udzielanie licencji - pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym rozpoczęciem działalności w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 2. Przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
 3. Prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia licencji;
 4. Udzielenie licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Krajowego Transportu Drogowego
93-590 Łódź, al. Politechniki 32
pok. 228, 229

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pobiera się opłatę w wysokości:
Ważność licencji od 2 do 15 lat 800 zł
Ważność licencji powyżej 15 do 30 lat 900 zł
Ważność licencji powyżej 30 do 50 lat 1000 zł

Nr konta bankowego do innych opłat:08 1560 0013 2026 0000 0026 0018
W tytule wpłaty proszę o wpisanie „udzielenie licencji na pośrednictwo”

Opłata za złożenie dokumentu pełnomocnictwa:
Pełnomocnictwo 17 zł

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
Szablon dokumentu
 • Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie (oryginał do wglądu)
 • Oświadczenie o niekaralności (o spełnianiu wymogu dobrej reputacji o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt1 ustawy o transporcie drogowym) – dot. osoby fizycznej
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o niekaralności (o spełnianiu wymogu dobrej reputacji o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt1 ustawy o transporcie drogowym) dot. osoby prawnej
Szablon dokumentu
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro
 • Pełnomocnictwo, w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.),
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej