Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym rozpoczęciem działalności w zakresie wykonywania zawodu przewoźnika drogowego pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 2. Przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 3. Prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia;
 4. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Krajowego Transportu Drogowego
93-590 Łódź, al. Politechniki 32
pok. 217, 228, 229

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Pełnomocnictwo 17 zł


Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Zezwolenie (bezterminowe) 1000 zł
Wypis do każdego pojazdu 110 zł


Nr konta bankowego do innych opłat: 08 1560 0013 2026 0000 0026 0018

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące posiadania bazy eksploatacyjnej
Szablon dokumentu
 • Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie (oryginał do wglądu)
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
Szablon dokumentu
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRS) o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) Nr 1071/2009 dotycząca przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/osoby zarządzającej transportem - oryginał
 • Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/osoby zarządzającej transportem - oryginał
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie dotyczące kierowców
Szablon dokumentu
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności określony dostępnymi środkami finansowymi w wysokości:
  • 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego
  • 5000 euro na każdy następny pojazd samochodowy
 • Pełnomocnictwo, w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów z tego zezwolenia

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UEL.2009.300.51),
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej