Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prawo pierwokupu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Po wpływie do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości zawierającej wniosek o wypowiedzenie się czy Miasto Łódź korzysta czy nie korzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu, akt notarialny poddawany jest analizie.

  2. Po przeprowadzonej analizie aktu notarialnego sporządzany zostanie wykaz, do którego zostaną wprowadzone dane dotyczące nieruchomości będących przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży, lub sporządzane jest oświadczenie o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości jeżeli przedmiotem transakcji jest nieruchomość lokalowa w zasobie 100% prywatnym, zasobie spółdzielni mieszkaniowej lub w budynku wybudowanym po 1stycznia 1990 roku.

  3. W pozostałych przypadkach opisany powyżej wykaz, zostanie następnie przesłany do jednostek organizacyjnych/biur/wydziałów Urzędu Miasta Łodzi w celu wypowiedzenia się w przeciągu trzech dni w temacie czy nieruchomości znajdujące się na wykazie są niezbędne do realizacji zadań miasta.

  4. W sytuacji braku zainteresowania nieruchomościami znajdującymi się w wykazie, pracownicy Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości przygotowują pismo do Prezydenta Miasta Łodzi zawierające rekomendację o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości.

  5. Po akceptacji rekomendacji przez Prezydenta Miasta Łodzi, pracownicy Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości przygotowują oświadczenia o nieskorzystaniu przez Miasto Łódź z przysługującego mu prawa pierwokupu nieruchomości, które po podpisaniu przez dyrektora Wydziału (zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem) zostają przesłane do notariuszy sporządzających akty notarialne.

  6. W razie konieczności nabycia nieruchomości znajdującej się na wykazie pracownicy Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości przygotowują projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi o skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości, który następnie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych akceptacji jest przedkładany do decyzji Prezydenta Miasta Łodzi.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomości Prezydent Miasta Łodzi ma 30 dni na realizację przedmiotowego prawa.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Nabywania Nieruchomości Na Cele Inwestycyjne Miasta
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
bud. D, III piętro, pok. 359 A, 369, 371

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • kodeks cywilny

  • art. 109-111 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości