Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przyznanie osobie bezrobotnej stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba zainteresowana otrzymaniem stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, powinna złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi wraz z zaświadczeniem wystawionym przez szkołę lub oświadczeniem o podjęciu lub kontynuowaniu nauki, złożonym pod odpowiedzialnością karną.
 2. W związku z określonym limitem środków Funduszu Pracy, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zadanie, usługa ta dostępna jest okresowo. PUP w Łodzi ogłasza na stronie internetowej lodz.praca.gov.pl nabór wniosków o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki. Druk wniosku dostępny jest na stronie Urzędu w okresie prowadzenia naboru.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Osoba bezrobotna, która po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy podjęła naukę może otrzymać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.

Kryteria przyznania

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki może otrzymać osoba, która:

  • jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
  • jest osobą bez kwalifikacji zawodowych,
  • w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania podjęła dalszą naukę:
   • w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych (będącej szkołą publiczną lub niepubliczną ouprawnieniach szkoły publicznej),
   • albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych (wieczorowe lub zaoczne).

Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę wrodzinie, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Czas trwania

Stypendium można otrzymywać przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Stypendium można kontynuować jeżeli podjęło się pracę, ale zasiłek w tym przypadku zostanie zmniejszony do 20 % zasiłku dla bezrobotnych.

Stawki

Stypendia dla bezrobotnych w okresie kontynuowania nauki- 100% zasiłku dla bezrobotnych – 881,30 zł.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Kilińskiego 102/102a

90-012 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki – druk wniosku dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi (w okresach naborów wniosków)
 • Zaświadczenie wystawione przez szkołę lub sporządzone samodzielne oświadczenie o podjęciu lub kontynuowaniu nauki

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) – art. 55

Tryb odwoławczy

Świadczenia z tytułu bezrobocia przyznawane są w formie decyzji administracyjnych, od których przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego.

Realizator

Jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Komórka

Centrum Aktywizacji Zawodowej