Przyznanie osobie bezrobotnej bonu stażowego

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Bon stażowy przyznawany jest na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Bon stażowy wydawany jest na podstawie Indywidualnego Planu Działania u doradcy klienta po uprzednim pobraniu biletu w biletomacie znajdującym się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91.
 2. Osoba zainteresowania wydaniem bonu stażowego składa wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.
 3. W związku z określonym limitem środków Funduszu Pracy, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zadanie, usługa ta dostępna jest okresowo. PUP w Łodzi ogłasza na stronie internetowej lodz.praca.gov.pl nabór wniosków o wydanie bonu stażowego. Druki wniosków dostępne są u doradców klienta w siedzibie Urzędu przy ul. Milionowej 91.
 4. Okres ważności bonu stażowego określa Urząd.
 5. Po otrzymaniu bonu stażowego bezrobotny kieruje się do wybranego przez siebie pracodawcy z wnioskiem o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Wypełniony przez pracodawcę wniosek należy złożyć w Urzędzie w terminie ważności bonu stażowego.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Kryteria przyznania

Byubiegać się obon stażowy należy:

  • być zarejestrowanym jako bezrobotnyw Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi,
  • mieć mniej niż 30 lat.
Finansowanie bonu stażowego

W ramach bonu stażowego finansowane są:

  • stypendium za okres odbywania stażu w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych; obecnie wysokość stypendium stażowego wynosi 962,42 zł (netto),
  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu w formie ryczałtu, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach (aktualną maksymalną kwotę ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu oraz aktualną maksymalną kwotę miesięcznej transzy ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” minister właściwy do spraw pracy,
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych.
Obowiązywanie stypendium w czasie niezdolności do pracy

Za okres udokumentowanej niezdolności do pracy bezrobotny zachowuje prawo do stypendium. Niezdolność tę należy udokumentować elektronicznym zaświadczeniem lekarskim e-ZLA.

Premia dla pracodawcy

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy Urząd wypłaca premię w wysokości 1604,60 zł. Kwota premii podlega waloryzacji.

Przydatne informacje
  • w okresie odbywania stażu nadal pozostaje się osobą bezrobotną,
  • odbywający staż ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, nie ma prawa do urlopu bezpłatnego i okolicznościowego – są to uprawnienia związane z umową o pracę,
  • po zakończeniu stażu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu stażu, a od pracodawcy - opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu,
  • okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych,
  • okres pobierania stypendium nie wlicza się do okresu umożliwiającego nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
  • Urząd na wniosek stażysty może rozwiązać z pracodawcą umowę o organizację stażu w przypadku niezrealizowania przez niego programu stażu lub niedotrzymania warunków jego organizacji, oczywiście po uprzednim wysłuchaniu organizatora stażu,
  • Urząd na wniosek organizatora lub z Urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w określonych przypadkach tj.: nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu, naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W trakcie wizyty u doradcy klienta

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19524

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.) - art. 66l

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Komórka

Centrum Aktywizacji Zawodowej