Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Refundacja osobie bezrobotnej kosztów opieki nad dzieckiem

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba zainteresowana otrzymaniem refundacji kosztów opieki nad dzieckiem powinna złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.
 2. Złożony wniosek podlega ocenie pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierana jest umowa i wypłacane dofinansowanie.
 4. W związku z określonym limitem środków Funduszu Pracy, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zadanie, usługa ta dostępna jest okresowo. PUP w Łodzi ogłasza na stronie internetowej lodz.praca.gov.pl nabór wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem. Druk wniosku dostępny jest na stronie Urzędu w okresie prowadzenia naboru.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem to możliwość zrefundowania – po wcześniejszym udokumentowaniu – części kosztów poniesionych w związku z opieką nad:

  • dzieckiem lub dziećmi do lat siedmiu,
  • osobą zależną, czyli taką, która ze względu na stan zdrowia lub wiek wymaga stałej opieki i jest połączona więzami rodzinnymi, powinowactwem lub zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bezrobotną.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/20 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia maksymalnych kwot wsparcia w 2020 roku, miesięczna refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi wynosi 300,00 zł.

Okres pobierania
  • jeśli podjęto zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zwrot kosztów będzie można otrzymywać przez okres do 6 miesięcy,
  • w przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem będzie można otrzymywać przez cały okres ich trwania.
Kryteria przyznania

O refundację można ubiegać się, jeśli zostaną spełnione poniższe warunki:

  • bycie osobą bezrobotną i wychowywanie co najmniej jednego dziecka do lat sześciu (lub dziecko niepełnosprawne do lat osiemnastu) albo opieka nad osobą zależną,
  • podjęcie zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej,
  • skierowanie na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie,
  • miesięczne przychody nie przekroczą minimalnego wynagrodzenia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do 7 roku życia – druk wniosku dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi (w terminach naborów wniosków) oraz:
Załączniki składane jednorazowo:
 • Kserokopia umowy o pracę, określająca podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub kserokopia decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium z tytułu odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka lub dzieci
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub dzieci do żłobka/przedszkola, lub kserokopia umowy zawartej z nianią/opiekunką
 • W przypadku dziecka niepełnosprawnego – kserokopia decyzji ZUS o uznaniu za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Załączniki składanie co miesiąc:
 • Zaświadczenie potwierdzające miesięczny przychód brutto z tytułu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej
 • Kserokopia listy obecności (w przypadku odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia)
 • Rachunek, faktura lub potwierdzenie zapłaty przelewem, potwierdzające wysokość poniesionych kosztów z tytułu opieki
 • Potwierdzenie zapłaty gotówką lub potwierdzenie zapłaty przelewem o wysokości poniesionych kosztów opieki (dotyczy osób, które maja podpisana umowę z nianią/opiekunką)

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) - art. 61

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Komórka

Centrum Aktywizacji Zawodowej