Obciążanie nieruchomości gminnych służebnością gruntową o treści służebności przesyłu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Obciążanie nieruchomości gminnych służebnością gruntową o treści służebności przesyłu

 1. Wpływ wniosku osoby uprawnionej
 2. Wystąpienie do właściwych w sprawie jednostek miejskich
 3. Przekazanie informacji stronie o podjętych działaniach w sprawie
 4. Po uzyskaniu wszystkich opinii przygotowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przedmiotowej służebności.
 5. Po uzyskaniu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi:
  • informacja do strony o podjętym Zarządzeniu
 6. Zlecenie wyceny ograniczonego prawa rzeczowego
 7. Przygotowanie protokołu uzgodnień
 8. Przekazanie protokołu do podpisania stronie
 9. Przygotowanie do aktu notarialnego

Informacje uzupełniające

 • Służebność jest ustanawiana nieodpłatnie wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa;
 • Dla wszystkich innych podmiotów (od. fiz., os. pr., fundacji, stowarzyszeń) służebność ustanawiana jest zawsze odpłatnie (art. 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami);
 • Wybór kancelarii notarialnej, w której zawierana będzie umowa ustanowienia służebności należy do Wnioskodawcy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 6 m-cy, w sprawach skomplikowanych do 18 m-cy.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Ograniczonych Praw Rzeczowych
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata za pełnomocnictwo 17,00 zł.

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej o treści służebności przesyłu - wzór dotyczy Wnioskodawców, którzy są osobami fizycznymi (właściciel/użytkownik wieczysty nieruchomości będący osobą fizyczną)
Szablon dokumentu
który, powinien zawierać:
 • opis nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona służebność, poprzez wskazanie adresu, numeru obrębu ewidencyjnego, numeru działki i numeru księgi wieczystej;
 • wskazanie nieruchomości władnącej, na rzecz której ma być ustanowiona służebność, poprzez wskazanie adresu, numeru obrębu ewidencyjnego, numeru działki i numeru księgi wieczystej;
 • mapę sytuacyjno-wysokościową z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500, z wyraźnym zaznaczeniem urządzenia, z wkreślonym pasem służebności gruntowej o treści służebności przesyłu, uwzględniającym strefy ochronne oraz pas gruntu niezbędny do jej obsługi, poświadczoną podpisem osoby uprawnionej;
 • parametry istniejącej infrastruktury (rodzaj, średnica);
 • szerokość pasa służebności;
 • całkowitą powierzchnię ograniczonego prawa rzeczowego w m²;
 • możliwie dokładne i wyczerpujące określenie treści planowanej służebności;
 • oświadczenie wnioskodawcy, że istniejąca infrastruktura stanowi jego własność;
 • pisemną zgodę na pokrycie kosztów aktu notarialnego;
 • pełnomocnictwa.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509)
 • Uchwała Nr XXXIV/372/96 z dnia 29 maja 1996 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem