Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Opłata adiacencka jest przedmiotem regulacji zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXII/0461/07 z dnia 5 grudnia 2007 r., w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Zgodnie z zapisem zawartym w ustawie (art. 98a), jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość, prezydent miasta może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu.

Stawkę procentową opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości.

Wydanie decyzji administracyjnej ustalającej obowiązek wniesienia opłaty z powodu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem uwarunkowane jest:

  • Podjęciem uchwały przez Radę Miejską w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
  • Wydaniem ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,
  • Wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym jej podziałem.

Informacje uzupełniające

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartość nieruchomości określają rzeczoznawcy majątkowi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, kiedy decyzja o podziale stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Opłat i Odszkodowań
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, III piętro, blok „F”, pok. 386

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/0461/07 z dnia 5 grudnia 2007 r., w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem