Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (gastronomia, sklep)

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym prowadzeniem działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. Przyjmowanie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Prowadzenie postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Informacje uzupełniające

Informujemy, że dnia 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086), która wprowadziła zmiany w zakresie terminu płatności raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych płatnej do 31 maja 2020 r. (art. 84 ustawy) oraz możliwości przedłużenia posiadanych zezwoleń (art. 77 pkt 19 ustawy).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc od dnia wszczęcia postępowania - sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego;

2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania - sprawa szczególnie skomplikowana;

1 miesiąc od dnia otrzymania odwołania - w postępowaniu odwoławczym.

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
93-590 Łódź, al. Politechniki 32
pok. 217

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata roczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynosi:

525 zł
 • na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
2.100 zł
 • na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu

Opłata roczna naliczana jest dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych brutto w roku poprzednim. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży brutto w roku poprzednim przekroczyła:

37.500 zł
 • dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości tych napojów w roku poprzednim
 • dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
77.000 zł
 • dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności , opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Z opłaty zwolnione są zakłady pracy chronionej, spełniające określone warunki.

Nr konta bankowego za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: Getin Bank S.A. 46 1560 0013 2027 0305 5074 0054

Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) – 17 zł

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: GETIN Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (sklep, gastronomia)
Szablon dokumentu
Formularz
 • Tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • Pisemna zgoda właściciela (współwłaścicieli), użytkownika (użytkowników), zarządcy lub administratora budynku
 • Decyzja państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu
 • Pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

 • zażalenie na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia,
 • odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej