Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przedłużanie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zainteresowany składa w sekretariacie Wydziału (pokój B16) osobiście lub przez pełnomocnika wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez pracowników pokoju B15.

 2. Pracownik merytoryczny przedłuża ważność legitymacji w dniu złożenia wniosku.

 3. Przyjmowanie wniosków – Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów ul. Smugowa 26a i 30/32, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa – piątek 8:00 – 16:00, wtorek 9:00 – 17:00.

Informacje uzupełniające

 • Okres ważności legitymacji przedłuża się na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych.

 • Orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydaje, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

 • Badanie lekarskie jest wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Zakres badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

 • Orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora wydaje uprawniony psycholog po przeprowadzeniu badania psychologicznego.

 • Badanie lekarskie i badanie psychologiczne przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu dla kandydatów na instruktorów, a następnie okresowo dla osób w wieku:

  • do 60 lat - co 5 lat;

  • powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.

 • Terminy badań mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog w wyniku badania lekarskiego lub psychologicznego stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem ww. terminów.

 • Skierowanie na badanie lekarskie i badanie psychologiczne dla instruktorów wydaje odpowiedni podmiot prowadzący szkolenie.

 • Na mocy art.15zzzw pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w przypadku gdy ważność legitymacji instruktora nauki jazdy, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tego dokumentu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W dniu złożenia kompletnego wniosku – gdy wniosek dotyczy przedłużenia ważności legitymacji instruktora

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Nadzoru i Kontroli
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
pok. B-15

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa (opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17,00 zł

nr konta bankowego do opłaty skarbowej: Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.
Opłatę należy wnieść gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w placówce Getin Noble Bank S. A. w Łodzi zlokalizowanej w budynku Wydziału lub przelewem na konto.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przedłużenie terminu ważności legitymacji lub o jej wymianę
Szablon dokumentu
 • Oryginał aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
 • Oryginał aktualnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1268, z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów