Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wymiana legitymacji instruktora nauki jazdy ze względu na zmianę danych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zainteresowany składa w sekretariacie Wydziału (pok. B5) wniosek o wymianę legitymacji ze względu na zmianę danych w niej zawartych osobiście lub przez pełnomocnika, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez pracowników pokoju B15.

 2. Po otrzymaniu wniosku urzędnik wydaje nową legitymację ze zmienionymi danymi.

 3. Przyjmowanie wniosków – Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów ul. Smugowa 26a i 30/32, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa – piątek 8:00 – 16:00, wtorek 9:00 – 17:00.

Informacje uzupełniające

Przy odbiorze nowej legitymacji (po wymianie) wnioskodawca winien zwrócić druk dotychczasowej legitymacji.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Nadzoru i Kontroli
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
pok. B-15

Opłaty

Skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa(opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17 zł

nr konta bankowego do opłaty skarbowej: Getin Noble Bank S. A. w Łodzi, nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Opłatę należy wnieść gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w placówce Getin Noble Bank S. A. w Łodzi zlokalizowanej w budynku Wydziału lub przelewem na konto

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przedłużenie terminu ważności legitymacji lub o jej wymianę
Szablon dokumentu
 • Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • Ze względu na zmianę danych zawartych w dotychczasowej legitymacji – do wglądu dowód tożsamości potwierdzający ten stan rzeczy
 • Ze względu na wymianę legitymacji instruktora z uwagi na brak miejsca na przedłużenie ważności dokumentu:

  • oryginał aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (w przypadku wymiany legitymacji instruktora z uwagi na brak miejsca na przedłużenie ważności dokumentu)

  • oryginał aktualnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (w przypadku wymiany legitymacji instruktora z uwagi na brak miejsca na przedłużenie ważności dokumentu)

 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1268)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44