Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wymiana legitymacji instruktora nauki jazdy ze względu na zmianę danych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zainteresowany składa w kancelarii (parter) wniosek o wymianę legitymacji ze względu na zmianę danych w niej zawartych osobiście lub przez pełnomocnika, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez pracowników pokoju B15.

 2. Po otrzymaniu wniosku urzędnik wydaje nową legitymację ze zmienionymi danymi.

 3. Przyjmowanie wniosków – Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów ul. Smugowa 26a i 30/32, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa – piątek 8:00 – 16:00, wtorek 9:00 – 17:00.

Informacje uzupełniające

Przy odbiorze nowej legitymacji (po wymianie) wnioskodawca winien zwrócić druk dotychczasowej legitymacji.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Nadzoru i Kontroli
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
pok. B-15

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj Opłaty

Wysokość Opłaty

Skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa(opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17 zł

nr konta bankowego do opłaty skarbowej: Getin Noble Bank S. A. w Łodzi, nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Opłatę należy wnieść gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w placówce Getin Noble Bank S. A. w Łodzi zlokalizowanej w budynku Wydziału lub przelewem na konto

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przedłużenie terminu ważności legitymacji lub o jej wymianę
Szablon dokumentu
 • Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • Ze względu na zmianę danych zawartych w dotychczasowej legitymacji – do wglądu dowód tożsamości potwierdzający ten stan rzeczy
 • Ze względu na wymianę legitymacji instruktora z uwagi na brak miejsca na przedłużenie ważności dokumentu:

  • oryginał aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (w przypadku wymiany legitymacji instruktora z uwagi na brak miejsca na przedłużenie ważności dokumentu)

  • oryginał aktualnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (w przypadku wymiany legitymacji instruktora z uwagi na brak miejsca na przedłużenie ważności dokumentu)

 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1268, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów