Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy na podstawie stosownego wniosku. Jeżeli wniosek jest niekompletny, urzędnik wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Obligatoryjna odmowa wydania uprawnienia diagnosty następuje, gdy wnioskodawca miał wcześniej cofnięte uprawnienie, a od dnia w którym decyzja cofająca stała się ostateczna nie minęło 5 lat.

 2. Wydanie uprawnienia diagnosty następuje w formie decyzji administracyjnej.

 3. Uprawnienie jest udzielane do wykonywania:

  • okresowych badań technicznych pojazdów, w tym także pojazdu zabytkowego, taksówki, pojazdu uprzywilejowanego, pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i przeprowadzania egzaminu państwowego, dodatkowych badań technicznych pojazdów skierowanych przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji,

  • badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,

  • badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych,

  • badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,

  • badań technicznych pojazdów: zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą, skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

 4. Uprawnienie zezwala na wykonywanie badań technicznych pojazdów wyłącznie w stacji kontroli pojazdów posiadającej wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Informacje uzupełniające

Wniosek może zostać złożony bezpośrednio przez osobę ubiegającą się o uprawnienie w sekretariacie Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów (pokój B-5) albo przez ustanowionego pełnomocnika.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Nadzoru i Kontroli
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
B-14

Opłaty

Od udzielonego pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa (opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17 zł

Za wydanie uprawnienia diagnosty pobierana jest opłata skarbowa, której potwierdzenie wniesienia należy załączyć do wniosku

48,00 zł

nr konta bankowego do opłaty skarbowej: Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Opłatę należy wnieść gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w placówce Getin Noble Bank S. A. w Łodzi zlokalizowanej w budynku Wydziału lub przelewem na konto.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o udzielenie uprawnienia diagnosty
Szablon dokumentu
 • Dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej albo wykształcenia wyższego w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa albo średniego wykształcenia technicznego/średniego wykształcenia branżowego o specjalności samochodowej lub średniego wykształcenia technicznego/średniego wykształcenia branżowego o specjalności innej niż samochodowa
 • Dokument potwierdzający nabycie praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, przy czym wymagane jest:

  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej  i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

  • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji  kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

  • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata  praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

   Do okresu praktyki (dot. wyższego wykształcenia) wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

 • Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia w pełnym zakresie badań technicznych pojazdu; w stosunku do diagnostów, którzy posiadają już uprawnienie obowiązuje szkolenie w zakresie wybranych badań dodatkowych. Z obowiązku odbycia szkolenia jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej (zwolnienie następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych)
 • Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836, z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn.zm.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do organu drugiej instancji, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44