Wpisywanie przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców składa w kancelarii (parter) wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r. poz. 596) wraz z oświadczeniem o treści określonej w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) tj.:

  „Oświadczam, że:

  • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą;

  • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”.

 2. Przyjmowanie wniosków – Urząd Miasta Łodzi Wydział SprawObywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa – piątek 8:00 – 16:00, wtorek 9:00 – 17:00.

 3. Po otrzymaniu wniosku urzędnik wpisuje przedsiębiorcę do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, nadaje mu numer ewidencyjny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r., poz. 596), oraz wystawia zaświadczenie o wpisie przedsiębiorcy do ww. rejestru.

 4. Opcjonalnie złożenie przedmiotowego wniosku możliwe jest za pośrednictwem platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow/s551nj3qkq).

Informacje uzupełniające

 • Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

  • posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

   • salę wykładową,

   • pomieszczenie biurowe,

   • plac manewrowy oraz

   • pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

  • zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;

  • posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;

  • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

 • W przypadku braku ewentualnego pisemnego pełnomocnictwa wnioskodawca zostanie wezwany do jego przedłożenia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 • Organ jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej w terminie 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Jeżeli wpis nie zostanie dokonany w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis. Czynności tej dokonuje się nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. Po uzupełnieniu wniosku pracownik ma ponownie 7 dni na dokonanie wpisu do rejestru. Pracownik w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem lub przedsiębiorcę wykreślono na skutek wydania przez starostę decyzji administracyjnej o zakazie wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, w okresie 3 lat od dnia jej wydania.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

Miejsce załatwienia

Wydział SprawObywatelskich i Komunikacji
Oddział Nadzoru i Kontroli
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
pok. B-15

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Wpis do rejestru

500 zł

Skarbowa (w przypadku pełnomocnictwa, opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17 zł

nr konta bankowego do opłaty skarbowej: Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

nr konta bankowego do innych opłat: Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr 24 1560 0013 2026 0000 0026 0021

Opłatę należy wnieść gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w placówce Getin Noble Bank S. A. w Łodzi zlokalizowanej w budynku Wydziału lub przelewem na konto.

Uwaga!
Wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców dokonuje się po dostarczeniu przez przedsiębiorcę potwierdzenia dokonania wpłaty.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów  związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek  (Dz. U. z 2019 r. poz. 596) wraz z oświadczeniem o treści określonej w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212).
Szablon dokumentu
Formularz
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za wpis

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r. poz. 596)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1885)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 162)

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 2296)

Tryb odwoławczy

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do organu drugiej instancji, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji