Wpisywanie wykładowców do prowadzonej ewidencji

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Kandydat na wykładowcę składa w kancelarii (parter) wniosek o wpis do ewidencji wykładowców, określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200) wraz z dokumentami.

 2. Przyjmowanie wniosków – Urząd Miasta Łodzi Wydział SprawObywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa – piątek 8:00 – 16:00, wtorek 9:00 – 17:00.

 3. Starosta przesyła do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powołanej przez wojewodę wniosek o przeprowadzenie egzaminu wraz z listą kandydatów na wykładowców, a także dowód uiszczenia opłaty za egzamin. Egzamin, z wyjątkiem egzaminu w zakresie pozwolenia, przeprowadza się dla grupy liczącej nie mniej niż 5 i nie więcej niż 40 osób egzaminowanych.

 4. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje za pośrednictwem właściwego starosty kandydatów na wykładowców o terminie i miejscu egzaminu oraz przeprowadza przedmiotowy egzamin. Po przeprowadzonym egzaminie przewodniczący komisji egzaminacyjnej przesyła staroście informację o wynikach uzyskanych przez kandydatów na wykładowców.

 5. Starosta wpisuje do ewidencji wykładowców osoby, które uzyskały pozytywny wynik ww. egzaminu, nadaje im numer ewidencyjny, zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200) oraz wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców.

 6. Opcjonalnie złożenie przedmiotowego wniosku możliwe jest za pośrednictwem platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wpis-do-ewidencji-instruktorow-wykladowcow-nauki-jazdy/s551nj3qkq).

Informacje uzupełniające

 • Wymagania, które musi spełniać kandydat na wykładowcę:

  • ukończył z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na wykładowców lub instruktorówi posiada zaświadczenie o jego ukończeniu;

  • złożył z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:

   • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

   • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

   • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

   • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

   • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

   • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział SprawObywatelskich i Komunikacji
Oddział Nadzoru i Kontroli
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
pok. B-15

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Wpis do ewidencji wykładowców

50 zł

Skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa (opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17 zł

nr konta bankowego do opłaty skarbowej: Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

nr konta bankowego do innych opłat: Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr 24 1560 0013 2026 0000 0026 0021

Opłatę należy wnieść gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w placówce Getin Noble Bank S. A. w Łodzi zlokalizowanej w budynku Wydziału lub przelewem na konto

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców
Szablon dokumentu
Formularz
 • Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na wykładowców lub instruktorów
 • Dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji wykładowców
 • Dowód uiszczenia opłaty za egzamin dla kandydatów na wykładowców (wykładowców)
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1885)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do organu drugiej instancji, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji