Wpisywanie instruktorów do prowadzonej ewidencji

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Kandydat na instruktora składa w kancelarii (parter) osobiście lub przez pełnomocnika wniosek o wpis do ewidencji instruktorów, określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200) wraz z dokumentami.

 2. Przyjmowanie wniosków – Urząd Miasta Łodzi Wydział SprawObywatelskich i Komunikacji ul. Smugowa 26a i 30/32, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa – piątek 8:00 – 16:00, wtorek 9:00 – 17:00.

 3. Starosta przesyła do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powołanej przez wojewodę wniosek o przeprowadzenie egzaminu wraz z listą kandydatów na instruktorów, a także dowód uiszczenia opłaty za egzamin. Egzamin, z wyjątkiem egzaminu w zakresie pozwolenia, przeprowadza się dla grupy liczącej nie mniej niż 5 i nie więcej niż 40 osób egzaminowanych.

 4. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje za pośrednictwem właściwego starosty kandydatów na instruktorów o terminie i miejscu egzaminu oraz przeprowadza przedmiotowy egzamin. Po przeprowadzonym egzaminie przewodniczący komisji egzaminacyjnej przesyła staroście informację o wynikach uzyskanych przez kandydatów na instruktorów.

 5. Starosta wpisuje do ewidencji instruktorów osoby, które uzyskały pozytywny wynik ww. egzaminu, nadaje im numer ewidencyjny, zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200) oraz wydaje legitymację instruktora nauki jazdy.

 6. Opcjonalnie złożenie przedmiotowego wniosku możliwe jest za pośrednictwem platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wpis-do-ewidencji-instruktorow-wykladowcow-nauki-jazdy/s551nj3qkq).

Informacje uzupełniające

 • Wymagania, które musi spełniać kandydat na instruktora:

  • posiada prawo jazdy:

   • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

   • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

   • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

   • kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;

  • posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

  • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

  • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

  • ukończył z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

  • złożył z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:

   • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

   • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

   • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

   • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

   • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

   • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 • Orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydaje, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

 • Badanie lekarskie jest wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Zakres badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

 • Orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora wydaje uprawniony psycholog po przeprowadzeniu badania psychologicznego.

 • Badanie lekarskie i badanie psychologiczne przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu dla kandydatów na instruktorów, a następnie okresowo dla osób w wieku:

  • do 60 lat - co 5 lat;

  • powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.

 • Terminy badań mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog w wyniku badania lekarskiego lub psychologicznego stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem ww. terminów.

 • Skierowanie na badanie lekarskie i badanie psychologiczne dla instruktorów wydaje odpowiedni podmiot prowadzący szkolenie.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

WydziałSpraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Nadzoru i Kontroli
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
pok. B-15

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Wpis do ewidencji instruktorów

50 zł

Skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa (opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17 zł

nr konta bankowego do opłaty skarbowej: Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

nr konta bankowego do innych opłat: Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr 24 1560 0013 2026 0000 0026 0021

Opłatę należy wnieść gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w placówce Getin Noble Bank S. A. w Łodzi zlokalizowanej w budynku Wydziału lub przelewem na konto

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów
Szablon dokumentu
Formularz
 • Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
 • Kopia posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o spełnianiu warunków w zakresie wymaganego okresu posiadania prawa jazdy wymaganej kategorii
 • Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku w zakresie doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami kat. B (dotyczy osób ubiegających się o wpis do ewidencji instruktorów kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E)
 • Dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów
 • Dowód uiszczenia opłaty za egzamin dla kandydatów na instruktorów (instruktorów)
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do organu drugiej instancji, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji