Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wpisywanie przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów do rejestru działalności regulowanej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wpis dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności. Organ jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej w terminie 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Jeżeli wpis nie zostanie dokonany w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis.

 2. Czynności tej dokonuje się nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. Po uzupełnieniu wniosku pracownik ma ponownie 7 dni na dokonanie wpisu do rejestru. Pracownik w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem lub przedsiębiorcę wykreślono na skutek wydania przez starostę decyzji administracyjnej o zakazie wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, w okresie 3 lat od dnia jej wydania.

 3. Na potwierdzenie dokonania wpisu starosta wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie potwierdzające wpisanie go do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

 4. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Żądanie zmiany danych dotyczących zakresu wpisu należy wnieść w formie pisemnej. Wzór wniosku nie został określony w przepisach wykonawczych.

Informacje uzupełniające

 • Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

  • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,

  • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,

  • posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczególnymi warunkami przeprowadzania tych badań,

  • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Poświadczenie takie wydaje za opłatą dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania,

  • zatrudnia uprawnionych diagnostów (co najmniej dwóch).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 7 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Nadzoru i Kontroli
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
pokój B-14

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów pobierana jest opłata skarbowa, której potwierdzenie wniesienia załącza się do wniosku.

412,00 zł

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa).

17 zł

nr konta bankowego do opłaty skarbowej: Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Opłatę należy wnieść gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w placówce Getin Noble Bank S. A. w Łodzi zlokalizowanej w budynku Wydziału lub przelewem na konto

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek przedsiębiorcy zamierzającego wykonywać działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie (dołączone do wniosku) o treści określonej w art.83a ust.4 i spełniające wymagania zgodnie ust. 5 ww. artykułu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn.zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223 poz. 2264)
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40 poz. 275)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836, z późn.zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do organu drugiej instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44