Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zmiana wpisu w rejestrze działalności regulowanej - prowadzenie stacji kontroli pojazdów

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

 2. Zgłoszenie nowych danych, o ile dotyczyć ono będzie rozszerzenia zakresu działalności lub danych zawartych w rejestrze, które zostały zamieszczone na wydanym przez starostę zaświadczeniu potwierdzającym wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, tj. firmy przedsiębiorcy, adresu zamieszkania, siedziby przedsiębiorcy, adresu stacji kontroli pojazdów, skutkuje wydaniem zaświadczenia.

Informacje uzupełniające

 • Wniosek może złożyć osobiście przedsiębiorca wpisany do rejestru w sekretariacie Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów (pokój B-5) albo przez ustanowionego pełnomocnika.

 • Zaświadczenie odbiera się w pokoju B-14 Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 7 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Nadzoru i Kontroli
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
pok. B-14

Opłaty

Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności

206,00 zł

Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli nie dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności lecz innych danych zawartych w rejestrze, które zostały zamieszczone na zaświadczeniu potwierdzającym wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, tj. firmy przedsiębiorcy, adresu zamieszkania, siedziby przedsiębiorcy, adresu stacji kontroli pojazdów

17,00 zł

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17,00 zł

nr konta bankowego do opłaty skarbowej: Getin Noble Bank S. A. w Łodzi, nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Opłatę należy wnieść gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w placówce Getin Noble Bank S. A. w Łodzi zlokalizowanej w budynku Wydziału lub przelewem na konto.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek przedsiębiorcy
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do załatwienia sprawy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów - Dz. U. Nr 223 poz. 2264)
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40 poz. 275)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836, z późn.zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do organu drugiej instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44