Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Rejestracja osób bezrobotnych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

W celu zarejestrowania się jako osoba bezrobotna, można:

 1. zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

  Łódź jest miejscem rejestracji , jeśli jest miejscem zameldowania stałego lub czasowego, a w przypadku braku zameldowania, miejscem przebywania.

  Rejestracja osób zameldowanych na dzielnicach: Widzew, Górna, Śródmieście oraz osób bez stałego miejsca zameldowania odbywa się w siedzibie budynku przy ul. Milionowej 91

  Rejestracja osób zameldowanych na dzielnicach: Bałuty, Polesie oraz osób bez stałego miejsca zameldowania odbywa się w siedzibie budynku przy ul. Kilińskiego 102/102a.

  albo

 2. skorzystać z uproszczonego sposobu elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy, który jest adresowany do wszystkich osób mających dostęp do Internetu.

  • Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w postaci elektronicznej dostępnego na stronie praca.gov.pl (lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej), przesłaniu go do właściwego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych.
  • Po przekazaniu danych urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. W sytuacji, gdy osoba nie stawi się w wyznaczonym przez urząd terminie, dane przekazane zostają usunięte z systemu teleinformatycznego urzędu pracy.
  • Powyższa procedura umożliwia wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji, i ma na celu przede wszystkim zaoszczędzenia czasu, jaki spędza się w urzędzie pracy, oczekując na rejestrację.

   albo:

 3. skorzystać z w pełni elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy:

  • Należy zeskanować wszystkie potrzebne dokumenty. Ich listę można znaleźć w sekcji Wymagane dokumenty.
  • Należy wejść na stronę praca.gov.pl i kliknąć „Zgłoszenia do rejestracji”.
  • Wypełnić ankietę, która ustali status na rynku pracy.
  • Kliknąć „Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy”.
  • Wypełnić formularz.
  • Wysłać go podpisując certyfikatem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Szczegółowa instrukcja postępowania:

https://lodz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/instrukcja-elektronicznej-rejestracji

Status osoby bezrobotnej nabywa się z dniem, w którym osoba zgłosi się do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, poświadczy własnoręcznym podpisem przekazane dane i złoży, w obecności pracownika i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu bezrobotnego.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej pozwala skorzystać z usług wsparcia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi (np. pośrednictwa pracy, szkoleń, staży), a także pomocy finansowej (np. zasiłku dla bezrobotnych, środków na podjęcie działalności gospodarczej).

Pełna lista praw i obowiązków osoby bezrobotnej znajduje się na stronie:

https://lodz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/abc-bezrobotnego-i-poszukujacego-pracy/prawa-i-obowiazki-osoby-bezrobotnej

Kryteria przyznania

Status osoby bezrobotnej może uzyskać każdy, kto:

  • ukończył 18 lat, ale nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego,
  • nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej,
  • jest gotowy do pracy w pełnym wymiarze czasu, który obowiązuje w danym zawodzie lub na służbie, albo do rozpoczęcia innej pracy zarobkowej. W przypadku osób z niepełnosprawnościami–conajmniej w połowie tego wymiaru,
  • nie uczy się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych (studia niestacjonarne),
  • nie ma prawa do:
   • emerytury,
   • renty z tytułu niezdolności do pracy,
   • renty szkoleniowej,
   • renty socjalnej,
   • renty rodzinnej (dotyczy to renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę),
  • nie ma prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, którą przyznała zagraniczna instytucja emerytalna lub rentowa. Dotyczy to renty i emerytury, które są w wysokości co najmniej najniższej renty i emerytury krajowej,
  • nie pobiera (dotyczy to sytuacji po zakończeniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności pozarolniczej):
   • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
   • prawa do zasiłku przedemerytalnego,
   • świadczenia przedemerytalnego,
   • świadczenia rehabilitacyjnego,
   • zasiłku chorobowego,
   • zasiłku macierzyńskiego,
   • zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego (na przykład kiedy pracodawca zwolni kobietę w ciąży),
  • nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych, która przekracza 2 ha przeliczeniowe,
  • nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy, bo jest współmałżonkiem lub domownikiem w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych, która przekracza 2 ha przeliczeniowe,
  • nie ma przychodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej. Wyjątek stanowią dochody z działów specjalnych produkcji rolnej (obliczone dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych), które nie przekraczają wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych. Dotyczy to również współmałżonków i osób, które mieszkają w takim gospodarstwie. Te osoby nie mogą też podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu ani rentowemu z tytułu stałej pracy,
  • nie złożył wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
   • zawiesił swoją działalność gospodarczą,
   • nie rozpoczął jeszcze swojej działalności gospodarczej,
  • nie jest tymczasowo aresztowany, nie odbywa kary pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest, kiedy odbywa karę poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
  • nie ma miesięcznego przychodu, który przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie dotyczy to przychodów, które ma z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych, które zgromadził na rachunkach bankowych,
  • nie pobiera zasiłku stałego (na podstawie przepisów o pomocy społecznej),
  • nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
  • nie pobiera świadczenia szkoleniowego, który został mu przyznany przez pracodawcę, po zakończeniu zatrudnienia,
  • nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników (na podstawie odrębnych przepisów),
  • nie pobiera zasiłku dla opiekuna (na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

Szczegółowe kryteria przyznania znajdują się na stronie:

https://lodz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/abc-bezrobotnego-i-poszukujacego-pracy/przyznanie-statusu-osoby-bezrobotnej

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba:

 1. zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy.”;
 2. złożyła wniosek o dokonanie rejestracji na portalu praca.gov.pl – po opatrzeniu go i załączonych do wniosku dokumentów oraz oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91 (osoby zameldowane na dzielnicach: Widzew, Śródmieście, Górna oraz bez stałego miejsca pobytu)
93-121 Łódź
tel. +48 (42) 251-65-10,

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a (osoby zameldowane na dzielnicach: Bałuty, Polesie oraz bez stałego miejsca pobytu)
tel. +48 (42) 676-80-47, +48 (42) 676-80-22

Rejestracji osobistej można dokonać po pobraniu numerka w biletomacie w godzinach 8:30-13:00.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie rejestracji
Obywatele polscy:
 • Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości np. paszport
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania, przy czym w przypadku gdy wyżej wymienione oświadczenie wzbudzi uzasadnione wątpliwości organu, urząd może zawsze wezwać do przedłożenia zaświadczenia o meldunku wydanego przez organ meldunkowy
 • Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy
 • Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli dana osoba je posiada
W przypadku cudzoziemców:
 • Dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. decyzję, kartę pobytu)
Dodatkowo poszczególne grupy osób musza przedstawić:
Niepełnosprawni:
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności)
Zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na ½ etatu) lub na umowę zlecenie, umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług lub współpracujący przy wykonywaniu tych umów, powinni przedłożyć:
 • Zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
Prowadzący działalność gospodarczą:
 • Oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w której wskazany jest termin rozpoczęcia prowadzenia działalności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji dnia podjęcia działalności gospodarczej; oraz dodatkowo:
W przypadku likwidacji działalności gospodarczej:
  • Oświadczenie o wykreśleniu wpisu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i FP z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej

W przypadku zgłoszenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej:
  • Oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Pobierający świadczenia:
Zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne:
 • Zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia
Rentę:
 • Decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty
Rentę rodzinną:
 • Aktualna decyzja o wysokości renty
Świadczenie z ośrodka pomocy społecznej:
 • Zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, powinni okazać decyzję lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia
Właściciele posiadający samoistne zależnie nieruchomości rolne:
 • Zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych
Domownicy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe:
 • Decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników
Zwolnieni z zakładu karnego:
 • Świadectwo zwolnienia z zakładu karnego; ewentualnie zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym ( jeżeli dana osoba wykonywała pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności)
Posiadający dziecko:
 • Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny należy posiadać ich numery PESEL, w przypadku dzieci powinno się posiadać ich skrócone akty urodzenia)

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2020, poz. 1409) - art. 2 ust. 1 pkt 2

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. poz. 667)

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie to składa wobec Prezydenta Miasta Łodzi(który wydał decyzję) z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. Skorzystanie z tego prawa skutkuje tym, że z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Miejscem składania odwołania oraz oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.

Realizator

Jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Komórka

Wydział Ewidencji i Świadczeń