Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Rejestracja osób poszukujących pracy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

W celu zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako osoba poszukująca pracy należy:

 1. Zgłosić się do Powiatowych Urzędu Pracy w Łodzi
  Rejestracji osobistej można dokonać po pobraniu numerka w biletomacie w godzinach 8:30-13:00
  albo
 2. Skorzystać z uproszczonego sposobu elektronicznej rejestracji w Urzędzie Pracy, który jest adresowany do wszystkich osób mających dostęp do Internetu.
  • Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba poszukująca pracy w postaci elektronicznej dostępnego na stronie praca.gov.pl (lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej), przesłaniu go do wybranego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych
  • Po przekazaniu danych urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. W sytuacji, gdy osoba nie stawi się w wyznaczonym przez urząd terminie, dane przekazane zostają usunięte z systemu teleinformatycznego urzędu pracy;
  • Powyższa procedura umożliwia wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji, i ma na celu przede wszystkim zaoszczędzenia czasu, jaki spędza się w urzędzie pracy, oczekując na rejestrację.
   albo
 3. Skorzystać z w pełni elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy:
  • Należy zeskanować wszystkie potrzebne dokumenty. Ich listę można znaleźć w sekcji Wymagane dokumenty.
  • Należy wejść na stronę praca.gov.pl i kliknąć „Zgłoszenia do rejestracji”.
  • Wypełnić ankietę, która ustali status na rynku pracy.
  • Kliknąć „Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy”.
  • Wypełnić formularz.
  • Wysłać go podpisując certyfikatem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Szczegółowa instrukcja postępowania:

https://lodz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/instrukcja-elektronicznej-rejestracji

Status osoby poszukującej pracy przyznawany jest z dniem, w którym osoba zgłosi się do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi i poświadczy własnoręcznym podpisem przekazane dane.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Osoba posiadająca status poszukującego pracy może korzystać z:

  1. usług rynku pracy w zakresie:
   1. pośrednictwa pracy,
   2. poradnictwa zawodowego,
  2. Szkoleń i studiów podyplomowych
  3. zwrotu kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania skierował urząd pracy i dojeżdżasz do tych miejsc, jeżeli poszukujący pracy jest:
   1. w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
   2. zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
   3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
   4. uczestniczy w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
   5. jest żołnierzem rezerwy,
   6. pobiera rentę szkoleniową,
   7. pobiera świadczenie szkoleniowe,
   8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzasz podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
   9. pracownikiem, osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej i jest zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym,
  4. w przypadku cudzoziemców można ubiegać się o skierowanie na szkolenie
Obowiązki poszukującego pracy
  1. zgłaszanie się w urzędzie pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
  2. zawiadamianie urzędu pracy w terminie 7 dni o wszelkich zmianach zawartych w karcie rejestracyjnej i oświadczeniach,
  3. stawianie się w wyznaczonym terminie, ustalonym pomiędzy poszukującym pracy a urzędem pracy, a w razie niestawienia się w umówionym terminie powiadomienie urzędu pracy o przyczynie niestawiennictwa w ciągu 7 dni,
  4. podjęcie przygotowania zawodowego dorosłych, jeżeli zostanie zaproponowane,
  5. podjęcie i udział w indywidualnym planie działania, szkoleniu, studiach podyplomowych,jeżeli zostaną zaproponowane,
  6. uczestnictwo w programie specjalnym, jeżeli zostaną zaproponowane,
  7. przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli zostaną zaproponowane.
Kryteria przyznania

Status osoby poszukującej pracy może uzyskać każdy, kto poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy oferowanej przez Urząd dla osób ze statusem poszukującego pracy wymienionych w opisie formy pomocy.

Szczegółowe kryteria przyznania statusu poszukującego pracy znajdują się na stronie:

https://lodz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/abc-bezrobotnego-i-poszukujacego-pracy/przyznanie-statusu-osoby-bezrobotnej

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba:

 1. zgłosiła się do wybranego albo wybranych urzędów pracy lub
 2. złożyła wniosek o dokonanie rejestracji na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego organu publicznej służby zatrudnienia i opatrzyła go kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91 (osoby zameldowane na dzielnicach: Widzew, Śródmieście, Górna oraz bez stałego miejsca pobytu)
93-121 Łódź
tel. +48 (42) 251-65-10,

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a (osoby zameldowane na dzielnicach: Bałuty, Polesie oraz bez stałego miejsca pobytu)
tel. +48 (42) 676-80-47, +48 (42) 676-80-22

Osoby zameldowane poza Łodzią mogą zarejestrować się w wybranej siedzibie PUP w Łodzi.

Rejestracji osobistej można dokonać po pobraniu numerka w biletomacie w godzinach 8:30-13:00

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie rejestracji
Obywatele polscy:
 • Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości np. paszport
 • Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy
 • Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie się posiada
Cudzoziemcy:
 • Dodatkowo dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. decyzję i kartę pobytu
Osoby niepełnosprawne:
 • Dodatkowo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2020 r, poz. 667)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Komórka

Wydział Ewidencji i Świadczeń