Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przyznanie osobie bezrobotnej bonu szkoleniowego

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba zainteresowania wydaniem bonu szkoleniowego składa wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi. Załącznikiem do wniosku jest deklaracja pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej po ukończeniu szkolenia tzw. promesa lub deklaracja wnioskodawcy o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej po ukończeniu wskazanego szkolenia.
 2. W związku z określonym limitem środków Funduszu Pracy, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zadanie, usługa ta dostępna jest okresowo. PUP w Łodzi ogłasza na stronie internetowej lodz.praca.gov.pl nabór wniosków o wydanie bonu szkoleniowego. Druki wniosków dostępne są na stronie Urzędu w okresie prowadzenia naboru.
 3. Bon szkoleniowy przyznawany jest na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Wydawany jest na podstawie Indywidualnego Planu Działania u doradcy klienta. Wizyta u doradcy klienta po uprzednim pobraniu biletu w biletomacie znajdującym się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91.
 4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku stanowi podstawę do wydania bonu szkoleniowego.
 5. Wraz z bonem szkoleniowym osoba bezrobotna przedstawia ofertę instytucji szkoleniowej dotyczącą danego szkolenia.
 6. Starosta zawiera umowę o zorganizowanie szkolenia z instytucją szkoleniową, a osobie bezrobotnej wydawane jest skierowanie na szkolenie.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez osobę bezrobotną do 30 roku życia szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem. Termin ważności bonu określa Starosta.

Kryteria przyznania

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania oraz uprawdopodobnienia przez osobę bezrobotną podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy koszt szkolenia przekracza wysokość określoną w bonie, osoba bezrobotna sama pokrywa koszty przekraczające wskazany limit.

Wysokość środków w ramach bonu szkoleniowego i jego przeznaczenie

W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie 5 024,48 zł), mogą być sfinansowane koszty:

  • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
  • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;
  • przejazdu na szkolenia w wysokości:
   • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
   • od 150 zł 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;
  • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:
   • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
   • powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,
   • powyżej 1 100 zł do 1 500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.
Stypendium szkoleniowe

Uczestnik szkolenia (osoba bezrobotna) otrzymuje stypendium szkoleniowe.

Wysokość stypendium wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie.

Obecnie wysokość stypendium wynosi 1 440 zł brutto (w przypadku szkolenia obejmującego nie mniej niż 150 godz. miesięcznie).

W przypadku niższej liczby godzin stypendium ustala się proporcjonalnie, nie mniej jednak niż 20% zasiłku dla bezrobotnych. Osobie podejmującej zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i kontynuującej szkolenie przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku do dnia zakończenia szkolenia.

Uwaga: Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Uwaga: Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Stypendium w czasie niezdolności do pracy

Za okres udokumentowanej niezdolności do pracy bezrobotny zachowuje prawo do stypendium. Niezdolność tę należy udokumentować elektronicznym zaświadczeniem lekarskim (EZLA).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie bonu szkoleniowego – druk wniosku dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi (w terminach naborów wniosków) oraz:
 • Deklaracja pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej po ukończeniu szkolenia tzw. promesa – druk dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi (w terminach naborów wniosków), lub
 • Deklaracja wnioskodawcy o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej po ukończeniu wskazanego szkolenia.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.) - art. 66k

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Komórka

Centrum Aktywizacji Zawodowej